Doktorské studium

Mezinárodní vztahy a evropská politika

Postgraduální doktorský program má na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií své nezastupitelné místo. Zájemcům o hlubší poznání umožňuje pokračovat ve zkoumání zvoleného tématu v rámci studia doktorského programu Mezinárodní vztahy a evropská politika. Podmínkou přijetí ke studiu je absolvování obdobného nebo příbuzného magisterského oboru na FSS MU nebo na jiných fakultách vysokých škol.

V rámci čtyřletého studia studenti plní studijní úkoly mající za cíl je připravit na práci ve vysoce konkurenčním mezinárodním prostředí. V rámci studia se tak frekventanti doktorského studijního programu dostanou k publikační činnosti v domácích i zahraničních odborných periodikách, vytříbí si své prezentační, kritické a analytické schopnosti atd.   

Doktorské studium na Fakultě sociálních studií MU lze studovat v prezenční nebo kombinované formě, v českém nebo anglickém jazyce. Všichni (prezenční i kombinovaní) studenti mají stejné studijní povinnosti. Prezenční studenti jsou navíc zapojeni do výzkumných a výukových činností katedry a pobírají měsíční stipendium. Studium probíhá podle rámcového studijního plánu. Katedra klade důraz na schopnost studentů působit na domácích i zahraničních akademických a výzkumných institucích, a proto v rámci doktorského studia nabízí širokou paletu příležitostí ke krátkodobým i dlouhodobým zahraničním studijním výjezdům.  

Studium v doktorském programu je plně začleněno do kreditového systému. Standardní doba studia v doktorských studijních programech je čtyři roky. Na základě úspěšné obhajoby disertační práce a složení státní doktorské zkoušky je absolventkám/absolventům přiznán akademický titul Ph.D.

Podmínky státní závěrečné doktorské zkoušky a seznam povinné literatury jsou k dispozici zde (dostupné po přihlášení v Informačním systému MU).

Školitelé doktorského programu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info