Závěr studia

Obecné informace k závěrečným zkouškám 


Bakalářsky stupeň
 • Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském stupni je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru studia.
 • Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce.
 • V rámci sdruženého studia se bakalářská práce píše pouze na hlavním oboru.
Magisterský stupeň
 • Státní závěrečnou zkoušku v magisterském stupni je obvyklé absolvovat na závěr čtvrtého semestru.
 • Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba magisterské diplomové práce.
Bez popisku
Vyhledání vedoucího závěrečné práce

1) Dle oblasti expertizy členů katedry zjistěte, kdo se věnuje tématu, které vás zajímá (zde ).

2) V rozpisech témat závěrečných prací můžete vyhledat, jaká témata školitel pro závěrečné práce aktuálně vypisuje (zde ).

3) Dle tabulky vytížení vedoucích závěrečnými pracemi zjistěte, zda má vybraný/á vedoucí volnou kapacitu k vedení prací (zde ).

4) Vedoucí/ho kontaktujte.

Hledejte svého vedoucího v dostatečném předstihu tak, aby odpovídal vašemu tématu a měl dostatečné kapacity na vedení právě vaší práce. Konzultujte s vedoucím včas vaše představy a vymezení tématu. Vyhraďte si čas, několik dní předem nemusí stačit.

Po dohodě s vedoucím studenti zadávají téma závěrečné práce v souladu s terminářem katedry do Rozpisů v IS vždy v semestru předchozím před její plánovanou obhajobou (typicky v 5 semestru studia, nebo 3 semestru navazujícího studia). Vedoucí správnost zadání potvrzuje prostřednictvím IS.

Závěrečné práce

Bez popisku

V semestru, kdy budete práci obhajovat, si zapisujete diplomový seminář (typicky 6 semestr, nebo 4 semestr navazujícího studia).

Udržujte průběžný kontakt se svým vedoucím, který vám v případě úspěšné přípravy textu závěrečné práce udělí zápočet.

Finální verze závěrečné práce se vkládá do IS do Archivu závěrečné práce a odevzdává se jeden výtisk v termovazbě na sekretariát katedry. Příslušné termíny najdete v aktuálním termináři.

Bakalářské práce

Evropská studia

Studenti si vyberou jeden ze tří typů bakalářských prací:

 1. Práce shrnující stav poznání (literature review)
 2. Analytická práce (Policy paper)
 3. Výzkumná práce

Jiný typ bakalářské práce, který neodpovídá žádnému z výše popsaných typů, je přípustný pouze ve výjimečných, řádně odůvodněných případech, a pouze se souhlasem garanta programu.

Každá bakalářská práce musí obsahovat abstrakt, který (mimo jiné) explicitně uvede, o který typ bakalářské práce se jedná.

Práce musí být psány v šabloně Masarykovy univerzity pro psaní závěrečných prací.

Pravidla pro práce zadávané na podzim 2023 a v předchozích semestrech

Pravidla pro práce zadávané na jaře 2024 a v následujících semestrech

Mezinárodní vztahy

Základním pravidlem, kterému musí vyhovět všechny žánry, je tematické zaměření na mezinárodní vztahy v širším pojetí (viz Kratochvíl, P. – Drulák, P. 2009. Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 171-173). 

Práce pohybující se výlučně v jiných vědních oborech (mediální studia, sociologie, právo) bez přesahu do mezinárodních vztahů jsou nepřípustné.

Studentky a studenti si vyberou jeden z následujících žánrů kvalifikačních prací:

 1. Práce shrnující stav poznání (literature review)
 2. Policy paper
 3. Rozšířený position paper
 4. Historická studie
 5. Výzkumná práce

Jiný žánr kvalifikační práce, který neodpovídá žádnému z výše popsaných žánrů (například biografie atp.) je přípustný pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech. Souhlas garanta programu je v tomto případě nezbytný.

Každá kvalifikační práce musí obsahovat abstrakt, který (mimo jiné) explicitně uvede, o jaký žánr se jedná.

Součástí hodnocení práce je aktivní přístup studujících ke konzultacím s vedoucím práce, stejně jako samostatnost a vlastní iniciativa při zpracovávání práce.

Rozsah bakalářské práce: 25-35 normostran (1 normostrana = 1800 znaků), minimálně 45 000 znaků. Výrazné neodůvodněné překročení doporučeného rozsahu může být důvodem pro penalizaci při hodnocení.

Do rozsahu se započítává vlastní text práce, text v poznámkách pod čarou a seznam literatury; nezapočítává se, titulní list, obsah, prohlášení, přílohy či podobné nepovinné součásti práce (rejstřík pojmů je povinný pouze na některých katedrách FSS, pro studentky a studenty programu Mezinárodní vztahy je nepovinnou součástí práce).

Přehledné shrnutí a další informace naleznete v této prezentaci .

Pravidla pro zpracování bakalářských prací na programu Mezinárodní vztahy

Magisterské práce

Evropská studia

Studující si vyberou jeden ze dvou typů diplomových prací:
 1. Výzkumná práce (research paper)
 2. Analytická práce (policy paper)
Každá diplomová práce musí obsahovat abstrakt, který (mimo jiné) explicitně uvede, o který typ diplomové práce se jedná.
Práce musí být psány v šabloně Masarykovy univerzity pro psaní závěrečných prací. Rozsah diplomové práce činí 10 000 slov s +/- 10% tolerancí (do tohoto rozsahu se započítává pouze čistý text práce, tedy od začátku úvodu do konce závěru, včetně případných tabulek/grafů/poznámek pod čarou; přílohy ani seznam literatury se do tohoto rozsahu nezapočítávají). Počet slov je nutné v diplomové práci povinně uvést (v sekci Bibliografický záznam).

Pravidla pro práce zadávané na podzim 2023 a v předchozích semestrech

Pravidla pro práce zadávané na jaře 2024 a v následujících semestrech

Mezinárodní vztahy

Základním pravidlem, kterému musí vyhovět všechny žánry, je tematické zaměření na mezinárodní vztahy v širším pojetí (viz Kratochvíl, P. – Drulák, P. 2009. Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 171-173). 

Práce pohybující se výlučně v jiných vědních oborech (mediální studia, sociologie, právo) bez přesahu do mezinárodních vztahů jsou nepřípustné.

Studentky a studenti si vyberou jeden z následujících žánrů kvalifikačních prací:

 1. Práce shrnující stav poznání (literature review)
 2. Policy paper
 3. Rozšířený position paper
 4. Historická studie
 5. Výzkumná práce

Jiný žánr kvalifikační práce, který neodpovídá žádnému z výše popsaných žánrů (například biografie atp.) je přípustný pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech. Souhlas garanta programu je v tomto případě nezbytný.

Každá kvalifikační práce musí obsahovat abstrakt, který (mimo jiné) explicitně uvede, o jaký žánr se jedná.

Součástí hodnocení práce je aktivní přístup studujících ke konzultacím s vedoucím práce, stejně jako samostatnost a vlastní iniciativa při zpracovávání práce.

Rozsah magisterské práce: 60 až 80 normostran (1 normostrana = 1800 znaků), minimálně 108 000 znaků. Výrazné neodůvodněné překročení doporučeného rozsahu může být důvodem pro penalizaci při hodnocení.

Do rozsahu se započítává vlastní text práce, text v poznámkách pod čarou a seznam literatury; nezapočítává se, titulní list, obsah, prohlášení, přílohy či podobné nepovinné součásti práce (rejstřík pojmů je povinný pouze na některých katedrách FSS, pro studentky a studenty programu Mezinárodní vztahy je nepovinnou součástí práce).

Pravidla pro zpracování magisterských prací na programu Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

Pravidla pro zpracování závěrečných prací na magisterském programu Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost naleznete

ZDE

Státní závěrečné zkoušky

Bez popisku

Složení komisí, okruhy a další náležitosti závěrečných zkoušek všech programů naleznete v IS zde.

DETAILY K SZZ

Termíny jsou uvedeny v Informačním systému MU v aplikaci Termíny státní závěrečné zkoušky.

TERMÍNY SZZ

Informace k formálním náležitostem závěru studia včetně harmonogramů obhajob, státních zkoušek a povinných šablon závěrečných prací naleznete na webu Fakulty sociálních studií.

ZDE

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info