Závěr studia

Obecné informace k závěrečným zkouškám 


Bakalářsky stupeň
 • Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském stupni je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru studia.
 • Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce.
 • V rámci sdruženého studia se bakalářská práce píše pouze na hlavním oboru.
Magisterský stupeň
 • Státní závěrečnou zkoušku v magisterském stupni je obvyklé absolvovat na závěr čtvrtého semestru.
 • Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba magisterské diplomové práce.
Bez popisku
Závěrečné práce

Bez popisku

Ve všech případech si studenti zadávají téma závěrečné práce do Rozpisů v IS po konzultaci a souhlasu vedoucího práce. Specializace členů katedry se nachází v IS v rozpisech Jiné -> Obecná témata.

Finální verze závěrečné práce se vkládá do IS do Archivu závěrečné práce a odevzdává se jeden výtisk v termovazbě na sekretariát katedry. Příslušné termíny najdete v aktuálním termináři.

Bakalářské práce

Evropská studia

Studenti si vyberou jeden ze tří typů bakalářských prací:

 1. Práce shrnující stav poznání (literature review)
 2. Analytická práce (Policy paper)
 3. Výzkumná práce

Jiný typ bakalářské práce, který neodpovídá žádnému z výše popsaných typů, je přípustný pouze ve výjimečných, řádně odůvodněných případech, a pouze se souhlasem vedoucího oboru.

Každá bakalářská práce musí obsahovat abstrakt, který (mimo jiné) explicitně uvede, o který typ bakalářské práce se jedná.

Součástí hodnocení práce je aktivní přístup studenta ke konzultacím s vedoucím práce, stejně jako samostatnost a vlastní iniciativa studenta při zpracovávání práce.

Pravidla pro zpracování bakalářských prací na programu Evropská studia

Mezinárodní vztahy

Základním pravidlem, kterému musí vyhovět všechny žánry, je tematické zaměření na mezinárodní vztahy v širším pojetí (viz Kratochvíl, P. – Drulák, P. 2009. Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 171-173). 

Práce pohybující se výlučně v jiných vědních oborech (mediální studia, sociologie, právo) bez přesahu do mezinárodních vztahů jsou nepřípustné.

Studentky a studenti si vyberou jeden z následujících žánrů kvalifikačních prací:

 1. Práce shrnující stav poznání (literature review)
 2. Policy paper
 3. Rozšířený position paper
 4. Historická studie
 5. Výzkumná práce

Jiný žánr kvalifikační práce, který neodpovídá žádnému z výše popsaných žánrů (například biografie atp.) je přípustný pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech. Souhlas garanta programu je v tomto případě nezbytný.

Každá kvalifikační práce musí obsahovat abstrakt, který (mimo jiné) explicitně uvede, o jaký žánr se jedná.

Součástí hodnocení práce je aktivní přístup studujících ke konzultacím s vedoucím práce, stejně jako samostatnost a vlastní iniciativa při zpracovávání práce.

Rozsah bakalářské práce: 25-35 normostran (1 normostrana = 1800 znaků), minimálně 45 000 znaků. Výrazné neodůvodněné překročení doporučeného rozsahu může být důvodem pro penalizaci při hodnocení.

Do rozsahu se započítává vlastní text práce, text v poznámkách pod čarou a seznam literatury; nezapočítává se, titulní list, obsah, prohlášení, přílohy či podobné nepovinné součásti práce (rejstřík pojmů je povinný pouze na některých katedrách FSS, pro studentky a studenty programu Mezinárodní vztahy je nepovinnou součástí práce).

Pravidla pro zpracování bakalářských prací na programu Mezinárodní vztahy

Magisterské práce

Evropská studia

Diplomová práce musí být prací typu "výzkumná práce". Požadavky na diplomovou práci jsou velmi podobné požadavkům na bakalářskou práci typu "výzkumná práce". Na rozdíl od bakalářské práce se však v diplomové práci očekává širší záběr tématu a pokročilejší provedení analýzy. V bakalářské práci je například možné akceptovat méně sofistikované provedení analýzy (například bivariační analýza místo složitější multivariační analýzy), pokud jsou všechny části práce kvalitně a pečlivě provedeny.

Každá diplomová práce musí obsahovat abstrakt. Součástí hodnocení práce je aktivní přístup studenta ke konzultacím s vedoucím práce stejně jako samostatnost a vlastní iniciativa studenta při zpracovávání práce.

Pravidla pro zpracování diplomových prací na programu Evropská studia

Mezinárodní vztahy

Základním pravidlem, kterému musí vyhovět všechny žánry, je tematické zaměření na mezinárodní vztahy v širším pojetí (viz Kratochvíl, P. – Drulák, P. 2009. Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 171-173). 

Práce pohybující se výlučně v jiných vědních oborech (mediální studia, sociologie, právo) bez přesahu do mezinárodních vztahů jsou nepřípustné.

Studentky a studenti si vyberou jeden z následujících žánrů kvalifikačních prací:

 1. Práce shrnující stav poznání (literature review)
 2. Policy paper
 3. Rozšířený position paper
 4. Historická studie
 5. Výzkumná práce

Jiný žánr kvalifikační práce, který neodpovídá žádnému z výše popsaných žánrů (například biografie atp.) je přípustný pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech. Souhlas garanta programu je v tomto případě nezbytný.

Každá kvalifikační práce musí obsahovat abstrakt, který (mimo jiné) explicitně uvede, o jaký žánr se jedná.

Součástí hodnocení práce je aktivní přístup studujících ke konzultacím s vedoucím práce, stejně jako samostatnost a vlastní iniciativa při zpracovávání práce.

Rozsah magisterské práce: 60 až 80 normostran (1 normostrana = 1800 znaků), minimálně 108 000 znaků. Výrazné neodůvodněné překročení doporučeného rozsahu může být důvodem pro penalizaci při hodnocení.

Do rozsahu se započítává vlastní text práce, text v poznámkách pod čarou a seznam literatury; nezapočítává se, titulní list, obsah, prohlášení, přílohy či podobné nepovinné součásti práce (rejstřík pojmů je povinný pouze na některých katedrách FSS, pro studentky a studenty programu Mezinárodní vztahy je nepovinnou součástí práce).

Pravidla pro zpracování magisterských prací na programu Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

Pravidla pro zpracování závěrečných prací na magisterském programu Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost naleznete

ZDE

Státní závěrečné zkoušky

Bez popisku

Složení komisí, okruhy a další náležitosti závěrečných zkoušek všech programů naleznete v IS zde.

DETAILY K SZZ

Termíny jsou uvedeny v Informačním systému MU v aplikaci Termíny státní závěrečné zkoušky.

TERMÍNY SZZ

Informace k formálním náležitostem závěru studia včetně harmonogramů obhajob, státních zkoušek a povinných šablon závěrečných prací naleznete na webu Fakulty sociálních studií.

ZDE

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info