Lidé

Vedoucí katedry

prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Oblasti expertízy: NATO; transatlatnické vztahy; Ukrajina; Německo

O Zdeňkovi

Vystudoval politologii a historii na FF MU. V prosinci 2006 se habilitoval v oboru politologie. Habilitační práci zpracoval na téma „Konec Německa jako civilní mocnosti? Německé vojenské operace v zahraničí za vlád rudo-zelené koalice v letech 1998 – 2005“. Absolvoval zahraniční kurzy „1st Security Policy and Defense Management Course“ (Center for Defense Studies in Aberdeen and Center for European Security Studies in Groningen) a „Leaders for the 21st Century Course 99-2“ (George C. Marshall European Center for Security Studies). V roce 2009 se zúčastnil U. S. Winter Institute on U.S. National Security (University of Delaware, Newark, USA). 

Specializuje se na dějiny mezinárodních vztahů, mezinárodní bezpečnostní organizace, bezpečnostní politiku Německa a České republiky, civilní řízení a demokratickou kontrolu armády a na historii válečných konfliktů. Je autorem nebo spoluautorem pěti monografií, více než čtyřiceti odborných článků a studií doma i v zahraničí, včetně pěti studií publikovaných v časopisech indexovaných ve WoS a čtyřech v databázi SCOPUS, desítek populárně-naučných a publicistických textů. V letech 2006-2010 se podílel jako člen řešitelského týmu na řešení mezinárodního projektu „The Image of the Democratic Soldier in European Comparison“ na PRIF v Německu. Dále je hlavním řešitelem grantových projektů GA ČR (Adaptace NATO, Ozbrojené konflikty v mezinárodních vztazích po skončení studené války) a GA AV ČR (Civilní řízení a demokratická kontrola AČR). 

V současnosti pracuje jako hlavní řešitel grantu GA ČR „Německo a vojenské operace out-of-area: civilní mocnost, obchodní stát nebo mocnost středního řádu?“, který bude ukončen v roce 2019. Zároveň jako hlavní řešitel a manažer řeší a řídí grant MV „Metodika predikce, včasného varování a prevence hrozeb plynoucích z regionálních ozbrojených konfliktů pro vnitřní bezpečnost ČR“. Tento projekt bude ukončen v roce 2020. Dlouhodobě se podílí na projektech specifického výzkumu řešených na pracovišti. Jako školitel přivedl k úspěšné obhajobě disertační práce osm doktorandů. V letech 2010 a 2011 byl členem odborného týmu ministra obrany pro zpracování Bílé knihy o obraně České republiky 2011.
   

Místnost 440, tel.: 549 494 996, e-mail: zkriz@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

Profesoři

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Oblasti expertízy: srovnávací politologie, evropská politika

O Petrovi

Politolog, emeritní rektor Masarykovy univerzity a ministr školství v letech 2012-2013, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Od ledna 2022 je předsedou vlády ČR.

Vystudoval český jazyk a dějepis na filozofické fakultě brněnské univerzity (1983-1988), poté pracoval jako historik v muzeu v Kroměříži (1988-1989). V osmdesátých letech se účastnil nezávislých občanských aktivit a spoluorganizoval studentské hnutí (samizdatový časopis Revue 88). Po listopadu 1989 krátce působil jako redaktor, poté se podílel na založení oboru politologie. V roce 1996 se habilitoval na Univerzitě Karlově v Praze, v roce 2002 byl jmenován prvním profesorem politologie v České republice. Zakládal a vedl řadu politologických pracovišť, byl mj. vedoucím Katedry politologie (1993-2002), Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií (2002-2004), ředitelem Mezinárodního politologického ústavu (1996-2004, 2012), ředitelem Institutu pro srovnávací politologický výzkum (2005-2011) a děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (2004). Po dvě funkční období rektorem Masarykovy univerzity (2004-2011). V letech 2011-2012 byl hlavním vědeckým poradcem předsedy vlády ČR, 2012-2013 byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2013 je poslancem, v listopadu 2017 byl zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Od ledna 2014 je předsedou Občanské demokratické strany.

V letech 2005-2009 byl místopředsedou, v letech 2009-2011 předsedou České konference rektorů, na mezinárodní úrovni byl mj. členem Rady Evropské univerzitní asociace (2009-2011). Byl členem Akreditační komise ČR (2002-2004), Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (2007-2012); v letech 2008-2014 byl členem a místopředsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Působil v mnoha vědeckých a akademických radách vysokých škol a výzkumných institucí v České republice i v zahraničí. Za svou akademickou činnost získal řadu ocenění u nás i v zahraničí.

Ve své vědecké práci se specializuje na srovnávací politologii a evropskou politiku. Je autorem/spoluautorem 20 knih a více než 300 odborných studií publikovaných v řadě zemí, podílel se na řešení mnoha národních i mezinárodních výzkumných projektů. K jeho nejznámějším knihám patří např. Evropská unie (s M. Pitrovou, 2003, 2009), Teorie politických stran (s M. Strmiskou, 1998, 2009), Katolicismus a politika (1996), Partie i systemy partyjne Europy Środkowej (s A. Antoszewskim, R. Herbutem a J. Srokou, 2003), Die Verborgene Kirche (s J. Hanušem, 2004), Laboratoř sekularizace (2007), Evropský mezičas (2007, 2010), Politika, jaká nemá být (2010), z poslední doby Občané, demokraté a straníci (2015), Na konci bezstarostnosti (2015) a Rozum a odvaha (2017). Nedávno vyšly také dvě knihy rozhovorů shrnující jeho názory na politiku a společnost: Vraťme politice smysl (s J. Hanušem, 2017) a Profesor na frontové linii (s M. Balaštíkem, 2017).

Místnost 447, tel.: 549 49 4411, e-mail: pfiala@muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

proděkan pro výzkum a doktorské studium Fakulty sociálních studií

Oblasti expertízy: politické strany; politické instituce; soudobé dějiny

O Vítovi

Vít vystudoval historii a politologii na Filosofické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (1995-2000). Na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU působí od roku 2002. V roce 2015 byl jmenován profesorem. Garantuje magisterský studijní program European Governance, který je vyučován společně Masarykovou univerzitou a Univerzitou v Utrechtu, a působí jako předseda oborové rady doktorského studia. Od roku 2012 působí rovněž jako vedoucí Mezinárodního politologického ústavu FSS MU.

Odborně i pedagogicky se zaměřuje na problematiku soudobých dějin a komparativní politologie. Věnuje se především výzkumu měnících se vztahů mezi domácí politikou a politickým systémem Evropské unie a zkoumáním rozvoje nástrojů a forem víceúrovňového vládnutí v Evropské unii, přičemž rozvíjí zejména ty kvalitativní metody, které propojují společenskovědní a historické způsoby kladení otázek a nalézání odpovědí. V oblastech svého badatelského zájmu rád povede magisterské a doktorské práce.

Vít je autorem řady článků v odborných časopisech a sbornících, editorem řady publikací, jako například Towards the Partnership: The Third Decade of Czech – German Relations (s B. Dančákem; muni press 2016); Presidents above parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Power; muni press 2013), autorem či spoluautorem řady monografií. Z poslední doby například Europeanised Defiance: Czech Euroscepticism since 2004 (s V. Havlíkem a P. Kaniokem, Barbara Budrich Verlag 2017), Party Systems in East Central Europe (s L. Cabadou a P. Jurkem, Lexington Books 2014) či Origin, Ideology and Transformation of Political Parties. East-Central and Western Europe Compared (s L. Kopečkem, Ashgate 2010).

Místnost 447, tel.: 549 49 4761, e-mail: hlousek@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU  (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

prof. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

vedoucí institutu – Mezinárodní politologický ústav

Oblasti expertízy: instituce EU; euroskepticismus; Skandinávie; parlamentarismus

O Petrovi

Působí od roku 2016 jako docent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zároveň pracuje jako akademický výzkumný pracovník na Mezinárodním politologickém ústavu. Mezi roky 2012 - 2018 působil jako šéfredaktor Politologického časopisu.

Ve výzkumu se dlouhodobě zaměřuje na problematiku evropské integrace. Je autorem monografií Předsednictví Rady EU – příběh půlstoletí (2008), České předsednictví Rady EU – most přes minulost (2010) a Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU? (2016) a řady odborných textů publikovaných například v Parliamentary Affairs, Journal of Contemporary European Research, East European Politics či European Politics and Society.

V rámci grantové a projektové činnosti úspěšně samostatně vyřešil granty Předsednictví Rady EU – most přes minulost (2009-2010, Grantová agentura České republiky) a Předsednictví Rady EU a jeho role v rozhodovacím systému EU (Evropská komise, Jean Monnet Teaching Module, 2009-2013) a podílel se na  řešení grantů All Rights Reserved? Barriers towards EUropean CITIZENship (2013-2017, Evropská komise, 7. rámcový program) a Evropa 2020: Horizont proměny relevantních aktérů politického systému České republiky (2013-2016, Grantová agentura České republiky). V současnosti je hlavní řešitel projektu Sjednoceni v rozdílech; Příspěvek zemí Visegrádu k tématu vícerychlostní integrace Evropské unie (Grantová agentura České republiky, 2018 – 2020).

Místnost 446, tel.: 549 49 3571, e-mail: kaniok@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

Docenti

doc. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D.

Oblasti expertízy: Brexit; Velká Británie; politický diskurz; vztahy Velké Británie a EU

O Monice

Monika Brusenbauch Meislová vystudovala magisterský program Politologie a evropská studia na Katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci studia absolvovala dva semestrální studijní pobyty v zahraničí: jeden na Loughborough University ve Spojeném království a jeden na Philipps-Universität Marburg v Německu. Doktorát získala na Katedře politologie a evropských studií Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala rovněž stáž v Evropském parlamentu a výzkumné pobyty v Londýně či Bruselu.

V současnosti působí jako docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a externě rovněž na Katedře politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci. Vede kurzy zaměřené na britskou politiku a vztahy Velké Británie a Evropské unie.

Odborně se zaměřuje na britskou politiku a problematiku vztahů Velké Británie a Evropské unie. Mezi další oblasti jejího odborného zájmu patří česká zahraniční politika a externí vztahy EU. Na tato témata publikovala jednu monografii, několik kapitol v monografiích a řadu odborných textů v odborných recenzovaných a impaktovaných časopisech (včetně časopisu British Politics vydávaného v nakladatelství Palgrave Macmillan). Zároveň je autorkou mnoha recenzních a popularizačních textů; příležitostně přispívá i na web ČT24 a blog London School of Economics and Political Science. Výsledky svého výzkumu pravidelně prezentuje na konferencích v ČR i zahraničí a taktéž často vystupuje na veřejných debatách.

Místnost 446, tel.: 549 49 8794, e-mail: brusenbauch.meislova@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Oblasti expertízy: energetické vládnutí; energetická tranzice; energetická spravedlnost

O Filipovi

Filip Černoch získal svůj doktorský titul na Fakultě sociálních studií Masarykovy university, obor Evropská studia. Dnes zde působí jako odborný pracovník ve výzkumu a jako studijní poradce oborů Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost a Energy Security Program. Byl poradcem premiéra ČR v otázkách energetiky a členem vládního Výboru pro udržitelnou energetiku. Zaměřuje se na Energetickou politiku EU. 

Místnost 435, tel.: 549 49 3694, e-mail: cernoch@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Oblasti expertízy: střední evropa, zahraniční politika USA, NATO

O Břetislavovi

Docent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií MU (od 2008). V minulosti pracoval také jako ředitel Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity (2004 – 2009). Na FSS MU působil jako proděkan (od 2008), ve dvou funkčních obdobích jako děkan a od 2019 je prorektorem MU pro internacionalizaci.

Ve výzkumu se věnuje americké zahraniční politice po konci studené války se zaměřením na priority USA vůči střední a východní Evropě. V souvislosti s politickým vývojem ve středoevropských zemích se zabývá jejich vnitropolitickými i zahraničněpolitickými aspekty. Zvláštní důraz klade na Visegrádskou skupinu a analýzu vztahů mezi těmito státy navzájem a jejich členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci.

Publikoval řadu článků, studií a analýz v České republice i v zahraničí, podílel se jako autor a editor na několika knižních titulech: Zahraniční politika politických stran v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku (autor a editor s Miroslavem Marešem), Národnostní politika v postkomunistických zemích (autor a editor s Petrem Fialou), Nacionalistické politické strany v Evropě (autor a editor s Petrem Fialou), Pobaltí v transformaci – politický vývoj Estonska, Litvy a Lotyšska (autor a editor) či Integrační pokusy ve středoevropském prostoru I., II. (autor a editor, 1998, 1999).

Vedle přednáškové činnosti na Fakultě sociálních studií MU pravidelně přednáší v zahraničí a účastní se mezinárodních konferencí a seminářů.

V akademickém roce 2003-2004 působil jako Fulbright Visiting Scholar na Columbia University v New Yorku, kde realizoval výzkum americké zahraniční politiky v devadesátých letech dvacátého století.

Je členem několika odborných komisí a rad: České euroatlantické rady, Českého komitétu pro středoevropská a východoevropská studia Akademie věd České republiky, Oborové rady Ústavu strategických studií. V letech 2002 – 2004 vykonával funkci Executive Director of the East European Summer School Club.

Místnost č. 453, tel.: 549 493 551, e-mail: dancak@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

doc. Vratislav Havlík, Ph.D.

Oblasti expertízy: víceúrovňové vládnutí; evropeizace; města a regiony v EU; iliberalismus

O Vratislavovi

Vratislav Havlík je absolventem oborů evropská studia a mediální studia a žurnalistika na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde následně absolvoval doktorské studium v oboru evropská studia. Během svého studia absolvoval půlroční pobyty na Universität Wien a na Technische Universität Dresden (stipendium Herberta Quandta). V roce 2011 absolvoval půlroční stáž na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově, v jejímž rámci mimo jiné vedl vlastní kurs na téma evropeizace politických systémů. V letech 2012-2013 organizoval jako odborný pracovník Mezinárodního politologického ústavu konference spoluorganizované s Konrad-Adenauer-Stiftung.

Vratislav Havlík se odborně zaměřuje na výzkum evropeizace, víceúrovňového vládnutí, paradiplomacie a roli měst v EU, dále na maďarskou a německou politiku a maďarsko-slovenské vztahy. Je autorem monografie Města jako partner v procesu vládnutí (2013), dále též odborných textů především v oblastech participace lokální úrovně na evropském vládnutí a současné maďarské politiky.

V rámci KMVES se podílí na projektech Evropa 2020: Horizont proměny relevantních aktérů politického systému České republiky (GA13-24657S) - Grantová agentura České republiky a Aktuální otázky evropské a mezinárodní politiky II (MUNI/A/0898/2013). 

Místnost 426, tel.: tel.: 549 49 6267, e-mail: vhavlik@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Oblasti expertízy: hospodářská politika střední Evropy; čínská expanze a Evropa; zbrojní průmysl; hospodářský rozvoj

O Oldřichovi

Vystudoval politologii na Fakultě sociálních studií a právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Doktorský studijní program absolvoval v roce 2007 na katedře Mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU, kde v současné době působí jako odborný asistent. V letech 2009 až 2012 byl ředitelem Mezinárodního politologického ústavu MU. Je členem ediční rady MU. Odborně se zaměřuje na politickou ekonomii mezinárodního obchodu a rozvoje, ekonomickou historii a na proces zprostředkování zájmů v moderních společnostech. Je autorem či spoluautorem řady odborných statí a několika monografií, zejména Evropa ve světové ekonomice-historická perspektiva (s Vladanem Hodulákem, 2013), Politická ekonomie mezinárodních vztahů (s Vladanem Hodulákem, 2011) a Národní zájmy v moderní demokracii – Česká republika (2009).

Místnost 4.56, tel.: 549 49 3877, e-mail: krpec@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

doc. Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.

Oblasti expertízy: politické sítě; klimatická politika; politické diskursy

O Petrovi

Vystudoval doktorský program Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde v současnosti působí jako odborný asistent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a výzkumník Mezinárodního politologického ústavu.

Výzkumně se zaměřuje na problematiku sociální přijatelnosti a lokální opozice vůči energetické infrastruktuře. Pedagogicky pak na metodologii společenských věd, analýzu sociálních sítí (SNA), teorie mezinárodních vztahů a bezpečnosti. Podílel či podílí se na řadě domácích (GA ČR, GA MU, TA ČR) i mezinárodních (COMPON) výzkumných projektů. Je členem Centra pro energetická studia (CENERS), spoluzakladatelem neformální sítě českých badatelů zabývajících se SNA (CNSNA) a členem pracovní skupiny zabývající se studiem politických sítí v rámci Evropského konsorcia pro politický výzkum (SG PN ECPR). V roce 2013 absolvoval semestrální výzkumný pobyt na Aberystwyth University.

Vybrané publikace vizte zde.

Místnost 3.52, tel.: 549 49 6233, e-mail: petr.ocelik@gmail.com

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Oblasti expertízy: Energetická tranzice; Energetická politika; Dekarbonizace; Politický diskurs

O Janovi

Jan v minulosti působil jako spolu-editor rubriky „Analýzy a komentáře" informačního portálu MZV ČR Natoaktual.cz. V roce 2009 absolvoval půlroční studijní pobyt na Istanbul Bilgi University, se zaměřením na mezinárodní rozměr transportu energetických komodit. Po návratu na FSS MU se zapojil do výzkumu energetické bezpečnosti na KMVES a Mezinárodním politologickém ústavu, kde se věnuje především mezinárodnímu obchodu s energetickými komoditami a nekonvenčním zdrojům zemního plynu. Během posledních let pracoval také jako člen výzkumného týmu řady krátkodobých projektů zaměřených na energetickou bezpečnost zadaných MZV ČR, Úřadem vlády, Česko-polským fórem, případně Mezinárodním Visegrádským fondem. Jan je rovněž součástí výzkumného týmu projektu Grantové agentury MU zaměřeného na výzkum lokálních opozic vůči infrastrukturním projektům.

Je autorem či spoluautorem několika výzkumných publikací a článků, například: The framing of unconventional natural gas resources in the foreign energy policy discourse of the Russian Federation (2014), The Future of the Druzhba Pipeline as a Strategic Challenge for the Czech Republic and Poland (2012), Technicko-ekonomické aspekty energetiky(2014) a dalších.

Místnost 435, tel.: 549 49 6896, e-mail: osicka@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Oblasti expertízy: EU integrace; EU instituce; lobbing

O Markétě

Docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU, odbornice na problematiku evropské integrace. Specializuje se na politický vývoj EU, na její institucionální otázky a konstituční vývoj. Autorka, spoluautorka a editorka knižních monografií, studií a článků, řešitelka grantů, členka Vědecké rady FSS MU, členka redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy. Od roku 2012 je držitelkou titulu Jean Monnet Chair. Působila po několik let jako proděkanka na FSS MU pro vnější vztahy a rozvoj a pro studium a do roku 2019 byla členem vedení MU jako prorektorka pro rozvoj.

Je autorkou mnoha významných knih zabývajících se zejména problematikou evropské integrace a EU. Namátkou se jedná například o tituly Institucionální struktura EU (1999), Rozšiřování ES/EU (ed. s Petrem Fialou, 2002), Institucionální struktura Evropské unie. Vliv integračních paradigmat na výstavbu institucí (2002), Evropská unie (s Petrem Fialou, 2003; nové doplněné vydání v roce 2009).

Místnost 445, tel.: 549 495 782, e-mail: pitrova@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.

Oblasti expertízy: Energetická bezpečnost; Střední a východní Evropa; Energetická politika; Jaderná energetika

O Tomášovi

Tomáš Vlček působí na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a na Mezinárodním politologickém ústavu MU. Je členem nezávislé výzkumné platformy Center for Energy Studies, seniorním expertem European Energy Research Alliance (EERA) Energy Strategy Expert Group (EESEG) a členem akademického sdružení Czech Nuclear Education Network. V roce 2015 absolvoval prestižní profesionální program International Visitors Ledership Program Ministerstva zahraničí Spojených států amerických; je iniciátorem a manažerem mezinárodní letní školy energetické bezpečnosti, která se už od roku 2012 koná každý srpen v Telči. Během své dosavadní kariéry pracoval na bezmála 30 grantových výzkumných projektech pro Masarykovu univerzitu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Česko-polské fórum aj., přednesl desítky konferenčních příspěvků a absolvoval množství výzkumných výjezdů do USA, Ruska a evropských zemí, především ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Odborně se věnuje geopolitickým aspektům energetiky, problematice jaderné energetiky a energetické bezpečnosti v postkomunistické Evropě.

Místnost 435, telefon: 549 49 7156, e-mail: tomas.vlcek@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

Odborní asistenti

Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.

Oblasti expertízy: vnitrostátní a etnické konflikty, Kavkaz, Rusko, NATO

O Zinaidě

Je odborná asistentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a od roku 2012 působí jako odborná pracovnice na Mezinárodním politologickém ústavu (IIPS MU).  Ve výzkumu se zaměřuje především na problematiku vnitrostátních ozbrojených konfliktů, etnických konfliktů, teorie mezinárodních vztahů, konfliktů na Kavkaze, transatlantických vztahů, rozšiřování NATO, zahraniční politiky Ruska a mezinárodní bezpečnosti.

V roce 2014 absolvovala doktorský studijní program v oboru mezinárodní vztahy na FSS MU. Během doktorského studia absolvovala semestrální studijní pobyt na katedře politologie, Baylor University v Texasu, USA; doktorský kurz na Peace Research Institute Oslo (PRIO) v Norsku; ECPR Summer School on Methods and Techniques, Mixed Methods Design v Lublani a výzkumný pobyt na Freie Universität v Berlíně. Zinaida Bechná je autorkou či spoluautorkou několika odborných článků v českých a zahraničních časopisech a pravidelně prezentuje svůj výzkum na prestižních zahraničních konferencích, jako je například Annual Convention na International Studies Association (ISA) a Department of War Studies na King's College London.

Jako členka realizačního týmu fakulty se podílí na projektech: Ozbrojené konflikty v mezinárodních vtazích po skončení studené války (GA407/09/0153) a Aktuální otázky evropské a mezinárodní politiky II (MUNI/A/0898/2013). 

Místnost 427, tel.:  549 49 6761, e-mail: ziko@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Oblasti expertízy: dějiny 20. století; Rakousko, Německo, UK; soudobé dějiny

O Vladimírovi

Vladimír Černý vystudoval historii a politologii na Masarykově univerzitě v Brně. Poté roku 2007 úspěšně absolvoval doktorský studijní program v oboru historie na Historickém ústavu Filozofické fakulty MU. Nyní pracuje jako odborný asistent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a externě vyučuje na Filozofické fakultě téže univerzity. V minulosti spolupracoval na odborných projektech s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky a Ústavem pro studium totalitních režimů. Specializuje se na dějiny mezinárodních vztahů se zaměřením na 19. a 20. století. Primárním předmětem jeho zájmu je vývoj středoevropského prostoru v letech 1914–1989, ozbrojené konflikty dvou předcházejících století a také historie a politický vývoj Velké Británie. Je autorem či spoluautorem sedmi monografií a řady studií publikovaných v odborných časopisech i populárně naučných článků.

Místnost 454, tel.: 549 49 6373, e-mail: vlcerny@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

Barbora Halašková, Ph.D.

 Dlouhodobě mimo výkon práce

O Barboře

Barbora Halašková je odbornou asistentkou na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU v Brně, kde absolvovala doktorské studium v oboru Mezinárodní vztahy. Působí také jako expert na geopolitiku a bezpečnost v britském think-tanku Polar Research and Policy Initiative (PRPI), který se věnuje polárnímu výzkumu se sídlem v Londýně. V roce 2016 byla vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, která zpracovávala analýzu arktické politiky pro účely Ministerstva zahraničních věcí ČR. Rovněž působila jako programová ředitelka pro tranzici (2014-2015) a projektová manažerka (2011-2014) ve slovenském think-tanku Centrum pre európske a severoatlantické vztahy (CENAA) v Bratislavě. V roce 2011 pracovala na politické sekci Velvyslanectví Irácké republiky ve Washingtonu, D.C.

Ve svém výzkumu se zaměřuje především na geopolitiku a bezpečnost arktické oblasti, teorii sekuritizace a vztahy USA/NATO-Rusko. Publikovala řadu recenzovaných akademických článků, přičemž prezentovala výsledky svého výzkumu na několika prestižních mezinárodních konferencích. Rovněž úspěšně realizovala několik mezinárodních výzkumných projektů. Její výukové zkušenosti zahrnují řadu kurzů týkajících se mezinárodních vztahů, mezinárodní bezpečnosti, zahraniční a bezpečnostní politiky na úrovni bakalářských a magisterských studijních programů. Kromě toho získala mezinárodní zkušenosti ve výuce v Norsku během semináře High North Dialogue, kde působila jako mentor pro magisterské studenty mezinárodních vztahů a obchodu; dále na Slovensku během letní školy pro mladé profesionály věnující se bezpečnostní politice; a na odborné škole zahraniční a bezpečnostní politiky pro novináře.

Barbora Halašková je delegátem České republiky v Mezinárodní arktické vědecké komisi (IASC), kde působí v rámci pracovní skupiny pro sociální a humanitní záležitosti. Je také členkou UArctic tematické skupiny pro geopolitickou a bezpečnostní politiku (University of Arctic and Northern Research Forum), členkou Arctic-FROST odborné skupiny (National Science Foundation) a členkou Asociace mladých polárních vědců (APECS). Je také členkou redakční rady časopisu Philosophy Study Journal, David Publishing Company. Vedle svých výzkumných a akademických aktivit je i nadšenou čtenářkou různých žánrů literatury, vášnivou cestovatelkou a aktivní jezdkyní na koni.

Místnost 448, tel.: 549 49 4433, e-mail: halaskova@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Oblasti expertízy: mezinárodni politická ekonomie; mezinárodní ekonomické organizace; mezinárodní měnový systém; eurozóna

O Vladanovi

Na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU v Brně působí jako vědecký pracovník – postdoc. Doktorský studijní program v oboru mezinárodní vztahy absolvoval v roce 2012 rovněž na Fakultě sociálních studií MU. V roce 2013 působil jako Visiting Scholar na katedře ekonomie při University of Missouri – Kansas City.

Odborně se zaměřuje na mezinárodní politickou ekonomii, především na roli moci v mezinárodních měnových a finančních vztazích a na vývoj a fungování mezinárodních ekonomických institucí.

Je spoluautorem (spolu s Oldřichem Krpcem) knih Politická ekonomie mezinárodních vztahů Evropa ve světové ekonomice. Dále publikoval několik odborných článků a kapitol ve vědeckých sbornících.

Místnost 426, tel.: 549 49 4982, e-mail: vlod@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

Mgr. Martin Chovančík, Ph.D.

Oblasti expertízy: zbrojní průmysl; obchod se zbraněmi; sankce; ozbrojené konflikty

O Martinovi

Martin Chovančík absolvoval doktorský studijní program v oboru mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních studií MU v roce 2014 s tématem zbrojních embarg. V rámci studia absolvoval semestrální metodologický pobyt na University of Wales in Aberystwyth a v praxi spolupracoval se Slovak Foreign Policy Association, Ministerstvem zahraničních věcí SR a organizací Jagello 2000 jako editor analýz portálu natoaktual.cz. Po ukončení doktorského studia nastoupil na post-doc Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 2015 působil jako semestrální Visiting scholar na University of Toronto. V současnosti participuje na výzkumných projektech Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity.

Odborně se zaměřuje na koercivní diplomacii, obchod se zbraněmi a nevojenské varianty řešení ozbrojených konfliktů, zejména pak na mezinárodní sankce a mediaci v krizových situacích. Je spoluautorem, nebo autorem série článku k této problematice Iran coercion success and the use of non-kinetic force to support sanctions and prevent military escalation (2016), Managing armed conflict and the use of arms embargoes (2014), jako i jejich specifického vnímání v lokálním kontextu Czech and Slovak Defense Policies Since 1999: The Impact of Europeanization (2013).

Místnost 427, tel.: 549 49 7649, e-mail: chovancik@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

Mgr. Martin Jirušek, Ph.D.

Oblasti expertízy: geopolitika, energetická bezpečnost, střední a východní Evropa, USA

O Martinovi

Martin Jirušek na katedře působí jako odborný asistent a zároveň je výkonným redaktorem Politologického časopisu. Pracuje také jako konzultant a analytik. Realizoval řadu výzkumných projektů ve střední a východní Evropě, Rusku a Spojených státech.

Martin získal Fulbrightovo stipendium a strávil deset měsíců na George Washington University ve Washingtonu, D.C. (2021/2022). Byl také vybrán do programu International Visitir leadership program Ministerstva zahraničních věcí Spojených států (2019). Získal také stipendium Jamese S. Dentona v Centru pro analýzu evropské politiky (CEPA) (2019).

Martin pravidelně publikuje v odborných recenzovaných časopisech a nakladatelstvích (např. Palgrave Macmillan, Elsevier). Ve své práci se Martin zaměřuje na geopolitiku, energetickou bezpečnost, střední a východní Evropu, Rusko, Spojené státy a transatlantický rozměr energetické bezpečnosti.

Místnost 450, tel.: 549 49 3994, e-mail: jirusek.martin@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.

Oblasti expertízy: energetická chudoba; energetická zranitelnost; dopady energetické tranzice; energetické politiky v Asii

O Hedvice

Hedvika se odborně zaměřuje na sociální aspekty energetiky a na energetické politiky v Asii s důrazem na Čínu a Rusko. V současnosti rozvíjí téma energetické chudoby a energeticky zranitelných domácností v České republice a v regionu střední a východní Evropy.

Má zkušenosti s výukou doma i v zahraničí. V minulosti se podílela na několika vládních i akademických výzkumných projektech, které se týkaly trhů s plynem a ruských aktivit na těchto trzích, a publikovala řadu odborných článků, knih a studií. V letech 2009 a 2011 absolvovala studijní pobyty ve Velké Británii a v Číně. Na FSS MU vedla projekt zaměřený na vzdělávání studentů v oblasti energetické bezpečnosti spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. V současné době je na KMVES hlavní řešitelkou projektu TAČR "Vývoj technicko-ekonomických scénářů pro transformaci českého teplárenství", kde řeší přesahy do sociální oblasti. Od roku 2019 je členkou mezinárodní sítě výzkumníků pro oblast energetické chudoby ENGAGER COST Action.

Místnost 435, tel.: 549 49 7388, e-mail: kodouskova@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Oblasti expertízy: Technologie a globalizace; Zahraniční politika; Střední Evropa; globalizace a deglobalizace

O Michalovi

Je odborným asistentem Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU v Brně a vedoucím Výzkumného oddělení Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Doktorský studijní program v oboru mezinárodní vztahy absolvoval v roce 2008 na Fakultě sociálních studií MU Brně.

Ve výzkumu i v pedagogické činnosti se zaměřuje na analýzu zahraniční politiky (zejména České republiky a malých evropských států), na středoevropskou regionální spolupráci a její přesahy do evropské, transatlantické politiky a do východní a jihovýchodní vnější dimenze EU. Odborně se rovněž věnuje problematice filozofe vědy, zejména vývoji na poli pragmatismu a vědeckého realismu.

Je autorem či spoluautorem řady odborných článků na tato témata v českých i zahraničních periodikách (např. Osteuropa, EuropeanSecurity, Perspectives či Mezinárodní vztahy), hlavním autorem každoročních analytických studií české zahraniční politiky či spolueditorem (spolu s Martinem Hrabálkem) publikace Czech ForeignPolicy in 2007 – 2009: Analysis, Česká zahraniční politika: Aktéři, struktura, procesa autorem monografie Člověk, poznání a mezinárodní politika.

Byl hlavním řešitelem grantu MZV ČR Rozvoj výzkumu v oblasti zahraniční politiky a mezinárodních vztahů, v současné době je hlavním řešitelem grantu GAČR Bezpečnostní multilateralismus jako instituce a hlavním řešitelem strategického grantu Mezinárodního visegrádského fondu Visegradgroup in the Post-Lisbon EU: GettingCloser to MoveFurther. Pro jarní semestr 2012 mu bylo uděleno Visiting Scholar" stipendium Fulbrightovy nadace na Weatherhead Center for International Affairs na Harvardově univerzitě.

Místnost 446, tel.: 549 494 718, 251 108 110, e-mail: 11048@mail.muni.cz
Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Oblasti expertízy: EU integrace; EU SZBP; Vých.partnerství, Rusko; společná zeměď.pol.

O Petře

Odborná asistentka Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií MU.

Vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia a bakalářský studijní program politologie na Fakultě sociálních studií MU. V roce 2007 se tamtéž stala asistentkou na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a od roku 2010 působí jako odborná asistentka tamtéž. V letech 2004 – 2013 pracovala jako analytička evropské legislativy v Centru pro studium demokracie a kultury, s nímž dodnes externě spolupracuje. V letech 2008 – 2009 pracovala jako asistentka při Evropském parlamentu v Bruselu.

Zabývá se zahraniční politikou Ruské federace po roce 1991 se zaměřením na vztahy Rusko-EU, aktuálním vývojem legislativy Evropské unie, společnou zemědělskou politikou EU a východní dimenzí vnější politiky Evropské unie. Je autorkou či spoluautorkou odborných statí publikovaných v časopisech (např. Středoevropské politické studie) a sbornících, kapitol v odborných knihách (např. pro Ústav mezinárodních vztahů v Praze) a analýz (např. pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR či Úřad vlády ČR) a konferenčních příspěvků přednesených v ČR i v zahraničí. Je koeditorkou sborníků Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování (s P. Suchým, 2005) a Rusko jako geopolitický aktér v postsovětském prostoru (s T. Šmídem, 2006) a spoluautorkou monografie Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace (s H. Koďouskovou a A. Leshchenko, 2012; 2. vydání s H. Koďouskovou, A. Leshchenko a M. Jiruškem, 2014).

Jako řešitelka či spoluřešitelka se podílela na mnoha projektech, např. projekt Ruské aktivity v zemích vyvážejících zkapalněný zemní plyn realizovaný v roce 2010 pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR (jako spoluřešitelka) a projekt Prosazování zájmů ČR v rozhodovacích orgánech EU: Hledání kompromisů, budování koalic v Evropské radě a Radě EU a spolupráce s ostatními institucemi EU realizovaný v letech 2012 – 2013 pro Technologickou agenturu ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR (hlavní řešitelka). Aktuálně se podílí na projektu specifického výzkumu Masarykovy univerzity Aktuální otázky evropské a mezinárodní politiky II (MUNI/A/0898/2013), který je realizován v roce 2014 (jako spoluřešitelka).

Místnost 4.54, tel.: 549 496 439, e-mail: kuchynko@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

Mgr. Lukáš Lehotský, Ph.D.

Oblasti expertízy: diskurzivní sítě; uhelná politika; klimatické hnutí;

O Lukášovi

Lukáš Lehotský absolvoval studijní program Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií MUNI. Zapojil se do řady grantových výzkumných projektů soustředících se na téma energetické politiky a energetické bezpečnosti. V současnosti působí jako odborný asistent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU.
Odborně se zajímá o těžbu uhlí v ČR, energetickou efektivitu a o metody výzkumu, především o analýzu sítí a textovou analýzu. I když se chtěl programování vyhnout za každou cenu, učí studenty programovat v jazyku R. Pomáhá také s organizací letní školy energetické bezpečnosti.

Místnost 450, tel.: 549 49 6070, e-mail: llehotsky@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

JUDr. Ing. Jan Lhotský, Ph.D., E.MA

Oblasti expertízy: lidská práva; mezinárodní právo; demokracie; mezinárodní soudy

O Janovi

Jan Lhotský je právník, který se věnuje mezinárodnímu právu a lidským právům. Tyto oblasti učí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a působí rovněž jako vedoucí nezávislého Centra pro lidská práva a demokracii.

Po vystudování práva a ekonomie pokračoval v doktorském studiu mezinárodního práva. Vystudoval rovněž lidskoprávní program E.MA v italských Benátkách a rakouském Grazu. Pracoval v advokacii i v právním oddělení Evropské služby pro vnější činnost v Bruselu, jež je zodpovědná za vnější vztahy EU. Poté působil jako Visiting Professional u soudního senátu Mezinárodního trestního soudu v Haagu a následně jako právník u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Je členem České společnosti pro mezinárodní právo, České společnosti pro evropské a srovnávací právo a působí jako alternativní člen za Českou republiku ve správní radě Agentury EU pro základní práva (FRA).

V současnosti působí rovněž jako právník v Kanceláři veřejného ochránce práv a jako seniorní výzkumný pracovník v Centru mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. V rámci mezinárodního práva se specializuje především na lidská práva a mezinárodní trestní právo.

Místnost 4.56, tel.: 549 49 6257, e-mail: janlhotsky@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

RNDr. Petr Marek, Ph.D.

Oblasti expertízy: regionální geografie, regionální identita, regionalismus, Evropa

O Petrovi

Petr je absolventem bakalářského, magisterského i doktorského studia geografie na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Doktorský obor Sociální geografie a regionální rozvoj dokončil na podzim 2022 úspěšnou obhajobou dizertační práce s názvem České země coby sociální konstrukty a dynamické procesy, která byla vyhlášena Českou geografickou společností za nejlepší dizertaci v oboru geografie v daném roce. Následně s kolegy dokončoval práce na projektu Rekonstrukce průběhu česko-moravské zemské hranice a zmapování hraničních znaků pro účely jejich prohlášení za kulturní památku (TAČR Éta, 2020–2023). Nedávno nastoupil na Katedru mezinárodních vztahů a evropských studií jako odborný asistent, kde studentům předává své, především geografické, znalosti a zkušenosti.

Petrovou odbornou vášní je tzv. nová regionální geografie, která zkoumá regiony a obecně regionální identity v rozličných souvislostech. Patří sem například i studium hranic a symbolů, mentálních map a reprezentací prostoru, regionalismu či nacionalismu. Regionem, který Petrovi učaroval především, je Morava, avšak rád studuje i mnohé jiné, nejen historické, regiony a regionální identity.

Místnost 4.55a, tel.: 549 49 4506, e-mail: petrmarek@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Oblasti expertízy: mezinárodní právo; právo EU; soudnictví, judicializace politiky; národnostní menšiny

O Ivovi

Vystudoval politologii a právo na Fakultě sociálních studií a Právnické fakultě MU. V letech 2001-2005 absolvoval doktorské studium v oboru mezinárodní právo veřejné na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU. V minulosti byl zaměstnán v Mezinárodním politologickém ústavu MU jako koordinátor projektů (1999-2001), v Kanceláři veřejného ochránce práv jako právník (2001-2002), na Ústavním soudu ČR jako asistent soudce (2002-2008), vedoucí jeho analytického odboru (2009-2012) a generální sekretář. Byl členem Legislativní rady vlády a zkušební komise České advokátní komory. Věnuje se přednáškové a publikační činnosti, zejména v oborech ústavního a mezinárodního práva. V říjnu 2018 byl jmenován soudcem a přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu.

Je autorem řady textů z oblasti ústavního, mezinárodního práva a politické tranzitologie: například monografie Pobaltí v transformaci. Politický vývoj Estonska, Litvy a Lotyšska (spolu s Břetislavem Dančákem a Adamem Rakovským; 2000) nebo Utváření politického systému v Estonsku: příklad napětí mezi institucionálním rámcem a dynamikou tranzice (2005); a dále z oblasti ochrany lidských práv a svobod a jejich reglementace v českém, mezinárodním a evropském právu: monografie Práva národnostních menšin: mezi univerzalismem lidských práv a partikularismem skupinových odlišností (2006). Je rovněž spoluautorem komentáře k Zákonu o Ústavním soudu (2007) a Listině základních práv a svobod (2012) a spoluautorem a editorem sborníků In dubio pro libertate, Pocta Elišce Wagnerové (2009), Vladimír Klokočka Liber Amicorum (2009), Ozbrojené konflikty po konci studené války (2013) aj. Pravidelně publikuje k otázkám veřejného života i na stránkách denního tisku (LN, MfD, HN).

Místnost 446, tel.: 549 494 816, e-mail: ipospisi@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

Zuzana Ringlerová, Ph.D.

Oblasti expertízy: Veřejné mínění; Volební chování; USA: vnitřní politika

O Zuzaně

Zuzana Ringlerová vystudovala bakalářský a magisterský obor politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát v oboru politologie pak získala na Purdue University ve West Lafayette v USA. Na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU působí od září 2014. Vede kurzy zaměřené na americký politický systém, na politické postoje a politické chování v EU a rovněž kurz základů statistické analýzy. Ve svém výzkumu se věnuje studiu politických postojů a politického chování. Její současné projekty se zaměřují na veřejnou podporu EU, na postoje k imigraci a na volební chování v evropských volbách. Svoji práci publikovala v časopise European Union Politics a prezentovala na odborných konferencích Midwest Political Science Association Conference a ECPR General Conference. 

Místnost 448, tel.: 549 497 213, e-mail:  ringler@fss.muni.cz

Web: zuzanaringlerova.weebly.com

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

prorektor pro internacionalizaci Masarykovy univerzity

Oblasti expertízy: jaderné zbraně a odstrašování; kontrola zbrojení; USA: zahraniční politika; USA ve studené válce

O Petrovi

Proděkan FSS MU a bývalý dlouholetý vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Po ukončení magisterského studia politologie na Fakultě sociálních studií MU v roce 1998 absolvoval v letech 1998 – 2002 na Katedře politologie FSS MU doktorské studium. Zaměřuje se především na vývoj zahraniční a bezpečnostní politiky USA od konce druhé světové války do současnosti se zvláštním důrazem na období Reaganovy administrativy, dále na bezpečnostní otázky – roli a vývoj nukleárních zbraní, vývoj procesů kontroly zbrojení a odzbrojování mezi supervelmocemi v prvním i druhém jaderném věku.

V létě 2002 se účastnil Fulbrightova institutu amerických studií na téma U.S. Foreign Policy: Foundations and Formulations konaného na The Walker Institute for International Studies na Univerzitě Jižní Karolíny v Columbii. V červenci 2009 přednášel na Department of Defense and Strategic Studies, Missouri State University, Campus Washington D.C. Je autorem knih Reagan a říše zla, Strategie zadržování v americké zahraniční politice. Vznik a vývoj koncepce 1945-1953 a editorem studií Zahraniční politika USA v devadesátých letech dvacátého století a Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? (s Petrou Kuchyňkovou).

Místnost 443, tel.: 549 498 126, e-mail: psuchy@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Oblasti expertízy: Německo; česko-německé vztahy; zahraniční politika; bezpečnostní a obranná politika

O Janě

Jana Urbanovská vystudovala magisterský program Politologie a evropská studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci studia absolvovala dvousemestrální studijní pobyt na Friedrich-Schiller Universität (Jena) a semestrální pobyt na Philipps-Universität (Marburg a/d Lahn) v Německu. Doktorské studium absolvovala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde v roce 2012 obhájila disertační práci s názvem „Participace států v operacích OSN na udržení míru. Případ České republiky, Slovenska a Rakouska“.

V současnosti působí jako odborná asistentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a jako výzkumná pracovnice Mezinárodního politologického ústavu na téže fakultě. Odborně se zaměřuje zejména na zahraniční a bezpečnostní politiku Německa, česko-německé vztahy, bezpečnostní a obrannou politiku EU a udržování míru OSN. Byla členkou řešitelského týmu v rámci projektu GAČR „Německo a vojenské operace out-of-area: civilní mocnost, obchodní stát nebo mocnost středního řádu?“ (1/2017 - 12/2019).

Místnost 427, tel.: 549 49 5462, e-mail: urbanovska@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

Mgr. et Mgr. Veronika Velička Zapletalová, Ph.D.

proděkanka pro komunikaci Fakulty sociálních studií

Oblasti expertízy: instituce EU; energetická politika EU; energetické vládnutí; střední Evropa

O Veronice

Veronika Zapletalová dokončila doktorské studium oboru Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v roce 2016 a získala tak titul Ph.D. V letech 2007–2009 pracovala pro Eurocentrum Brno (Úřad vlády ČR) a v tomto období rovněž absolvovala půlroční studijní pobyt na Univerzitě v Lublani zaměřený na proces tvorby politiky v USA a v EU. 

Po svém návratu se aktivně zapojila do celé řady grantových výzkumných projektů soustředících se na téma energetické politiky a energetické bezpečnosti. V současnosti Veronika působí jako odborná asistentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU, je i odbornou pracovnicí Mezinárodního politologického ústavu MU a zastává pozici proděkanky FSS MU. Odborně se zaměřuje především na oblast vnější dimenze evropské energetické politiky, liberalizaci energetického trhu EU a současnou podobu vládnutí v EU. Aktuálně se Veronika podílí na projektu "Sjednoceni v rozdílech; Příspěvek zemí Visegrádu k tématu vícerychlostní integrace Evropské unie" (GAČR, 2018–2020).

Místnost 450, tel.: 549 49 5971, e-mail: zapletalova@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

Mgr. Vladimir Vučković, Ph.D.

Oblasti expertízy: západní Balkán, rozšiřování EU, geopolitika, populismus

O Vladimírovi

Vladimir Vučković je odborným asistentem na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a vědeckým pracovníkem Mezinárodního politologického ústavu (IIPS) Masarykovy univerzity. Na Masarykově univerzitě získal doktorát v oboru mezinárodních vztahů, kde se specializoval na evropeizaci západního Balkánu. Absolvoval postdoktorandský pobyt v Centre for Southeast European Studies at the University of Graz (2021/22) a na Department of Political Science at the University of Stockholm (2017/18). Vladimír se také odborně vzdělával na Ministerstvu veřejné správy a spravedlnosti Maďarska - Kabinetu ministra a místopředsedy vlády Maďarska (2013).

Jeho výzkumný zájem se zaměřuje na Evropskou unii, zejména na evropeizaci a integraci a rozšiřování EU, politický a socioekonomický vývoj západního Balkánu, geopolitiku a populismus v Evropě.

Vladimir je autorem monografie Europeanizing Montenegro: The European Union, the Rule of Law, and Regional Cooperation vydané nakladatelstvím Lexington Books – Rowman & Littlefield (2021) a editorem svazku Balkanizing Europeanization: Fight against Corruption and Regional Relations in the Western Balkans vydaného Peterem Langem (2019). Kromě toho je (spolu)autorem značného počtu recenzovaných článků, jakož i policy briefů a stanovisek, které si našly cestu k relevantnímu publiku, včetně vědců, tvůrců politik a obecně vedoucích představitelů.

Místnost 4.55a, tel.: 549 49 8631, e-mail: vuckovic@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Bez popisku

Asistenti

Mgr. et Mgr. Denis Janšta

Oblasti expertízy: postsovětský prostor, Rusko, vztahy ČR/SR s Ruskem

O Denisovi

Denis Janšta je studentem doktorského programu Mezinárodní vztahy a evropská politika a zároveň působí jako asistent na KMVES MU. V roce 2019 absolvoval obor Mezinárodní vztahy a o rok později Bezpečnostní a strategická studia.
Během svého dosavadního působení absolvoval několik zahraničních pobytů, například v Loughborough (Velká Británie), v Moskvě nebo v Jekatěrinburgu (Ruská federace). Na půdě Masarykovy univerzity se podílel na fungování vysílání SUMMIT v Rádiu R, na aktivitách Studentské sekce IIPS a neposlední řadě na činnosti Security Outlines, kde působil jako redaktor pro region bývalého Sovětského svazu.
Odborně se zaměřuje na oblast postsovětského prostoru s důrazem na zahraniční a bezpečnostní politiku Ruské federace, zejména k zemím střední Evropy. V rámci aktivit na katedře se podílí na výuce předmětů Česká zahraniční politika nebo Energetické vztahy Ruska a střední a východní Evropy.

Místnost 4.55b, mail: 427067@mail.muni.cz

Bez popisku

Mgr. Anežka Konvalinová

Oblasti expertízy: energetická tranzice, střední evropa, Pobaltí, evropská politika

O Anežce

Anežka Konvalinová, doktorandka, asistentka a nepostradatelná koordinátorka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na Masarykově univerzitě v Brně. Její výzkum je zaměřen na složitou problematiku energetické tranzice, s konkrétním zaměřením na postupné ukončení těžby uhlí ve střední Evropě, zejména v Polsku a pobaltských státech. Vedle svých akademických aktivit sehrává Anežka klíčovou roli jako koordinátorka katedry pro programy Erasmus a stáže, zajišťuje transformační zkušenosti pro studenty a vyučující. Také se aktivně účastní česko-polského kulatého stolu a významně přispívá do několika výzkumných projektů v oblasti energetické tranzice.

Místnost 4.50, telefon: 549 49 7218, e-mail: konvalinova@mail.muni.cz

Bez popisku

Mgr. Lenka Martínková

Oblasti expertízy: Blízký východ; Írán; Saudská Arábie

O Lence

Lenka Martínková získala magisterský titul na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v roce 2018 v oboru Mezinárodní vztahy. V současnosti je doktorskou studentkou programu Mezinárodní vztahy a evropská studia se zaměřením na energetickou bezpečnost Blízkého východu. Působí jako asistentka KMVES. Odborně se zabývá regionem Blízkého východu, se specifickým zaměřením na konflikty, zahraniční politiku a energetickou bezpečnost zemí Perského zálivu.

Místnost 4.55b, mail: 397457@mail.muni.cz

Bez popisku

Ing. Mgr. Petr Svatoň

Oblasti expertízy: americko-čínské vztahy, ekonomika Číny, hospodářské dějiny

O Petrovi

Petr Svatoň vystudoval magisterský obor Hospodářská politika - Mezinárodní vztahy na Ekonomicko správní fakultě Masarykovy Univerzity, dále je absolventem Právnické fakulty MU. V současné době studuje v doktorském programu Mezinárodní vztahy a evropská studia a současně je asistentem na KMVES. Ve svém výzkumu se zaměřuje na americko-čínskou obchodní válku a technologické soupeření a na roli EU v tomto střetu, dále se zabývá také ekonomickým modelem Číny, Světovou obchodní organizací a obecnými hospodářskými dějinami. V minulosti absolvoval stáž u Stálé mise ČR při OSN v New Yorku a také studijní pobyt na Bilkent University v Ankaře.

Místnost 4.55b, tel.: 731 871 037, mail: petr.svaton@mail.muni.cz

Bez popisku

Sekretariát

Olga Cídlová, DiS.
O Olze

Místnost 444, tel.: 549 495 224, e-mail: cidlova@fss.muni.cz

Úřední hodiny:

pondělí  9:30 - 11:00

úterý    14:00 - 15:00

středa   9:30 - 11:00

čtvrtek  9:30 - 11:00

 

Bez popisku

Doktorští studenti

Jméno Oblasti expertizy
Marek Bičan Britská domácí, zahraniční, bezpečnostní a obranná politika, válečná studia, grand strategy, strategic foresight, předsednictví v Radě Evropské unie, poválečné evropské a světové dějiny, první světová válka
Arina Belova Strategické čisté technologie, zelené průmyslové politiky, vodíkový průmysl
Pavlína Kutnarová Pobaltí, politická identita, narativy, malé státy
Lenka Martínková Blízký východ, bezpečnostní a energetická politika Perského Zálivu
Juraj Hajko Francúzska domáca a zahraničná politika, slovenská zahraničná politika
Romana Burianová Západný Balkán, politika rozširovania EÚ, demokratizácia a demokratický backsliding
Anežka Konvalinová Polsko, energetická tranzice, Pobaltí
Ines Ribas F. Dias Politics and popular culture. Personalization of politics, mediatization, celebrity politics.
Richard Figura Ekonomické sankcie; Monetárna a fiškálna politika; Monetárna autonómia a ekonomický nacionalizmus
Aleksandra Poznar Visegrad group, European regional cooperation formats, foreign policies of V4 member states
Adriana Ilavská Občianske vojny, eskalácia konfliktov, kvantitatívne metódy, QCA
Dominik David Sociální aspekty energetiky, energetická tranzice, drogy v mezinárodních vztazích
Petr Vadovič Česká environmentální/energetická politika, Advocacy coalition framework, policy change, policy design
Petr Svatoň Průmyslová politika EU, právo WTO, moderní hospodářské dějiny Východní Asie
Tereza Stašáková Energetická politika EU/ČR, energetická tranzice EU, jaderná energetika v EU/ČR a ve světě
Karolína Garančovská strategická politická komunikace, evropská identita, obsahová analýza, diskurzivní analýza​
Matěj Hrubý energetická bezpečnost, energetická tranzice, rozvoj obnovitelných zdrojů, energetické politiky​

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info