Citace a standardy

Každý akademický text musí obsahovat poznámkový aparát a v závěru seznam použitých zdrojů. Zdroje uvedené v poznámkovém aparátu a v seznamu v závěru práce musejí navzájem korespondovat. Existuje řada různých citačních norem. Ať už vybereme pro danou práci jakoukoliv citační normu (nejlépe z oblasti sociálních věd), je zásadní, abychom ji v celé práci užívali konzistentně a nekombinovali například více norem dohromady. Studentům se také doporučuje nastudovat zásady citační a publikační etiky, dbát na tyto zásady a vyhnout se plagiátorství. V citacích i v seznamu je třeba vždy uvést normou stanovené údaje tak, aby bylo možné zdroj snadno dohledat.

Doporučujeme: Publikační a citační etika plus názorný návod pro použití různých citačních norem v e-publikaci Metodika tvorby bibliografických citací 

Metodika tvorby bibliografických citací

Poznámkový aparát

Existují dva hlavní způsoby citací v textu práce. Buď se odkazy uvádí v samotném textu práce v kulatých závorkách, nebo formou vložení „poznámky pod čarou" (na konci stránky), eventuálně „vysvětlivky" (na konci celého textu). Podrobněji u jednotlivých citačních norem níže.

Seznam použitých zdrojů

Často se v seznamu zdrojů rozlišují „prameny" (zákony, novinové články, smlouvy, různé dokumenty, rozhovory, apod.) a „literatura" (odborné články, monografie, sborníky, apod.). Seznam zdrojů je řazen abecedně. Pokud pracujeme s více tituly od stejného autora či odpovědné autority, řadíme je v seznamu chronologicky podle data.

Např.:

Kříž, Zdeněk. 2004. Mediation of Interests of Active Duty Soldiers in the Political System of the Czech Republic." Středovevopské politické studie 6, no. 4, http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=214 (accessed September 30, 2011).

Kříž, Zdeněk. 2008. Transformation NATO and the Summit in Bucharest." Obrana a strategie 8, no. 1: 17-29.

V případě, že se nám sejdou dva či více zdrojů se stejnou odpovědnou autoritou i rokem vydání, používáme pro jejich rozlišení u citací i v seznamu zdrojů malá písmena abecedy, která řadíme za rok vydání.

Příklad:
V seznamu:
OECD. 2001a...
OECD. 2001b...

V citaci: (OECD 2001b, 34)

Tvorba citací, citační normy a styly

Studentům KMVES se doporučuje užívání těchto norem:

I. Chicago style

  1. způsob (notes and bibliography) – používání poznámek pod čarou a závěrečný seznam použitých zdrojů.
  2. způsob (author-date) – častější, používání zkrácených odkazů přímo v textu formou kulatých závorek a závěrečný seznam použitých zdrojů.

II. ČSN ISO 690

Výklad a intepretace normy zde

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info