Citace a standardy

Každý akademický text musí obsahovat poznámkový aparát a v závěru seznam použitých zdrojů. Zdroje uvedené v poznámkovém aparátu a v seznamu v závěru práce musejí navzájem korespondovat. Existuje řada různých citačních norem. Ať už vybereme pro danou práci jakoukoliv citační normu (nejlépe z oblasti sociálních věd), je zásadní, abychom ji v celé práci užívali konzistentně a nekombinovali například více norem dohromady. Studentům se také doporučuje nastudovat zásady citační a publikační etiky, dbát na tyto zásady a vyhnout se plagiátorství. V citacích i v seznamu je třeba vždy uvést normou stanovené údaje tak, aby bylo možné zdroj snadno dohledat.

Doporučujeme pečlivé nastudování problematiky jak citovat.

Jak správně citovat?

Poznámkový aparát

Existují dva hlavní způsoby citací v textu práce. Buď se odkazy uvádí v samotném textu práce v kulatých závorkách, nebo formou vložení „poznámky pod čarou" (na konci stránky), eventuálně „vysvětlivky" (na konci celého textu). Podrobněji u jednotlivých citačních norem níže.

Seznam použitých zdrojů

Často se v seznamu zdrojů rozlišují „prameny" (zákony, novinové články, smlouvy, různé dokumenty, rozhovory, apod.) a „literatura" (odborné články, monografie, sborníky, apod.). Seznam zdrojů je řazen abecedně. Pokud pracujeme s více tituly od stejného autora či odpovědné autority, řadíme je v seznamu chronologicky podle data.

Např.:

Kříž, Zdeněk. 2004. Mediation of Interests of Active Duty Soldiers in the Political System of the Czech Republic." Středovevopské politické studie 6, no. 4, http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=214 (accessed September 30, 2011).

Kříž, Zdeněk. 2008. Transformation NATO and the Summit in Bucharest." Obrana a strategie 8, no. 1: 17-29.

V případě, že se nám sejdou dva či více zdrojů se stejnou odpovědnou autoritou i rokem vydání, používáme pro jejich rozlišení u citací i v seznamu zdrojů malá písmena abecedy, která řadíme za rok vydání.

Příklad:
V seznamu:
OECD. 2001a...
OECD. 2001b...

V citaci: (OECD 2001b, 34)

Tvorba citací, citační normy a styly

Studentům KMVES se doporučuje užívání těchto norem:

I. Chicago style

  1. způsob (notes and bibliography) – používání poznámek pod čarou a závěrečný seznam použitých zdrojů.
  2. způsob (author-date) – častější, používání zkrácených odkazů přímo v textu formou kulatých závorek a závěrečný seznam použitých zdrojů.

Může vám pomoci tato příručka .

II. ČSN ISO 690

Výklad a intepretace normy naleznete zde a další rady, jak citovat zde .

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info