Lidé

Vedoucí katedry

PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

O Petrovi

Vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Po ukončení magisterského studia politologie na Fakultě sociálních studií MU v roce 1998 absolvoval v letech 1998 – 2002 na Katedře politologie FSS MU doktorské studium. Zaměřuje se především na vývoj zahraniční a bezpečnostní politiky USA od konce druhé světové války do současnosti se zvláštním důrazem na období Reaganovy administrativy, dále na bezpečnostní otázky – roli a vývoj nukleárních zbraní, vývoj procesů kontroly zbrojení a odzbrojování mezi supervelmocemi v prvním i druhém jaderném věku.

V létě 2002 se účastnil Fulbrightova institutu amerických studií na téma U.S. Foreign Policy: Foundations and Formulations konaného na The Walker Institute for International Studies na Univerzitě Jižní Karolíny v Columbii. V červenci 2009 přednášel na Department of Defense and Strategic Studies, Missouri State University, Campus Washington D.C. Je autorem knih Reagan a říše zla, Strategie zadržování v americké zahraniční politice. Vznik a vývoj koncepce 1945-1953 a editorem studií Zahraniční politika USA v devadesátých letech dvacátého století a Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? (s Petrou Kuchyňkovou).

Místnost 443, tel.: 549 498 126, e-mail: psuchy@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Profesoři

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

O Petrovi

Politolog, emeritní rektor Masarykovy univerzity a ministr školství v letech 2012-2013, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Vystudoval český jazyk a dějepis na filozofické fakultě brněnské univerzity (1983-1988), poté pracoval jako historik v muzeu v Kroměříži (1988-1989). V osmdesátých letech se účastnil nezávislých občanských aktivit a spoluorganizoval studentské hnutí (samizdatový časopis Revue 88). Po listopadu 1989 krátce působil jako redaktor, poté se podílel na založení oboru politologie. V roce 1996 se habilitoval na Univerzitě Karlově v Praze, v roce 2002 byl jmenován prvním profesorem politologie v České republice. Zakládal a vedl řadu politologických pracovišť, byl mj. vedoucím Katedry politologie (1993-2002), Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií (2002-2004), ředitelem Mezinárodního politologického ústavu (1996-2004, 2012), ředitelem Institutu pro srovnávací politologický výzkum (2005-2011) a děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (2004). Po dvě funkční období rektorem Masarykovy univerzity (2004-2011). V letech 2011-2012 byl hlavním vědeckým poradcem předsedy vlády ČR, 2012-2013 byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2013 je poslancem, v listopadu 2017 byl zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Od ledna 2014 je předsedou Občanské demokratické strany.

V letech 2005-2009 byl místopředsedou, v letech 2009-2011 předsedou České konference rektorů, na mezinárodní úrovni byl mj. členem Rady Evropské univerzitní asociace (2009-2011). Byl členem Akreditační komise ČR (2002-2004), Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (2007-2012); v letech 2008-2014 byl členem a místopředsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Působil v mnoha vědeckých a akademických radách vysokých škol a výzkumných institucí v České republice i v zahraničí. Za svou akademickou činnost získal řadu ocenění u nás i v zahraničí.

Ve své vědecké práci se specializuje na srovnávací politologii a evropskou politiku. Je autorem/spoluautorem 20 knih a více než 300 odborných studií publikovaných v řadě zemí, podílel se na řešení mnoha národních i mezinárodních výzkumných projektů. K jeho nejznámějším knihám patří např. Evropská unie (s M. Pitrovou, 2003, 2009), Teorie politických stran (s M. Strmiskou, 1998, 2009), Katolicismus a politika (1996), Partie i systemy partyjne Europy Środkowej (s A. Antoszewskim, R. Herbutem a J. Srokou, 2003), Die Verborgene Kirche (s J. Hanušem, 2004), Laboratoř sekularizace (2007), Evropský mezičas (2007, 2010), Politika, jaká nemá být (2010), z poslední doby Občané, demokraté a straníci (2015), Na konci bezstarostnosti (2015) a Rozum a odvaha (2017). Nedávno vyšly také dvě knihy rozhovorů shrnující jeho názory na politiku a společnost: Vraťme politice smysl (s J. Hanušem, 2017) a Profesor na frontové linii (s M. Balaštíkem, 2017).

Místnost 447, tel.: 549 49 4411, e-mail: pfiala@muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

O Vítovi

Vít vystudoval historii a politologii na Filosofické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (1995-2000). Na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU působí od roku 2002. V roce 2015 byl jmenován profesorem. Garantuje magisterský studijní program European Governance, který je vyučován společně Masarykovou univerzitou a Univerzitou v Utrechtu, a působí jako předseda oborové rady doktorského studia. Od roku 2012 působí rovněž jako vedoucí Mezinárodního politologického ústavu FSS MU.

Odborně i pedagogicky se zaměřuje na problematiku soudobých dějin a komparativní politologie. Věnuje se především výzkumu měnících se vztahů mezi domácí politikou a politickým systémem Evropské unie a zkoumáním rozvoje nástrojů a forem víceúrovňového vládnutí v Evropské unii, přičemž rozvíjí zejména ty kvalitativní metody, které propojují společenskovědní a historické způsoby kladení otázek a nalézání odpovědí. V oblastech svého badatelského zájmu rád povede magisterské a doktorské práce.

Vít je autorem řady článků v odborných časopisech a sbornících, editorem řady publikací, jako například Towards the Partnership: The Third Decade of Czech – German Relations (s B. Dančákem; muni press 2016); Presidents above parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Power; muni press 2013), autorem či spoluautorem řady monografií. Z poslední doby například Europeanised Defiance: Czech Euroscepticism since 2004 (s V. Havlíkem a P. Kaniokem, Barbara Budrich Verlag 2017), Party Systems in East Central Europe (s L. Cabadou a P. Jurkem, Lexington Books 2014) či Origin, Ideology and Transformation of Political Parties. East-Central and Western Europe Compared (s L. Kopečkem, Ashgate 2010).

Místnost 447, tel.: 549 49 4761, e-mail: hlousek@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU  (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Docenti

doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

O Filipovi

Filip Černoch získal svůj doktorský titul na Fakultě sociálních studií Masarykovy university, obor Evropská studia. Dnes zde působí jako odborný pracovník ve výzkumu a jako studijní poradce oborů Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost a Energy Security Program. Byl poradcem premiéra ČR v otázkách energetiky a členem vládního Výboru pro udržitelnou energetiku. Zaměřuje se na Energetickou politiku EU. 

Místnost 435, tel.: 549 49 3694, e-mail: cernoch@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

O Břetislavovi

Docent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií MU (od 2008). Zde působil jako proděkan (od 2008), v současnosti řídí fakultu z pozice děkana (od 2011). V minulosti působil také jako ředitel Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity (2004 – 2009).

Ve výzkumu se věnuje americké zahraniční politice po konci studené války se zaměřením na priority USA vůči střední a východní Evropě. V souvislosti s politickým vývojem ve středoevropských zemích se zabývá jejich vnitropolitickými i zahraničněpolitickými aspekty. Zvláštní důraz klade na Visegrádskou skupinu a analýzu vztahů mezi těmito státy navzájem a jejich členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci.

Publikoval řadu článků, studií a analýz v České republice i v zahraničí, podílel se jako autor a editor na několika knižních titulech: Zahraniční politika politických stran v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku (autor a editor s Miroslavem Marešem), Národnostní politika v postkomunistických zemích (autor a editor s Petrem Fialou), Nacionalistické politické strany v Evropě (autor a editor s Petrem Fialou), Pobaltí v transformaci – politický vývoj Estonska, Litvy a Lotyšska (autor a editor) či Integrační pokusy ve středoevropském prostoru I., II. (autor a editor, 1998, 1999).

Vedle přednáškové činnosti na Fakultě sociálních studií MU pravidelně přednáší v zahraničí a účastní se mezinárodních konferencí a seminářů.

V akademickém roce 2003-2004 působil jako Fulbright Visiting Scholar na Columbia University v New Yorku, kde realizoval výzkum americké zahraniční politiky v devadesátých letech dvacátého století.

Je členem několika odborných komisí a rad: České euroatlantické rady, Českého komitétu pro středoevropská a východoevropská studia Akademie věd České republiky, Oborové rady Ústavu strategických studií. V letech 2002 – 2004 vykonával funkci Executive Director of the East European Summer School Club.

Místnost č. 453, tel.: 549 493 551, e-mail: dancak@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

O Petrovi

Působí od roku 2016 jako docent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zároveň pracuje jako akademický výzkumný pracovník na Mezinárodním politologickém ústavu. Od roku 2012 je šéfredaktor Politologického časopisu.

Ve výzkumu se dlouhodobě zaměřuje na problematiku euroskepticismu, institucí EU, politického systému EU, teorií evropské integrace a politických systémů severských zemí. Je autorem monografií Předsednictví Rady EU – příběh půlstoletí"(2008) a České předsednictví Rady EU – most přes minulost (2010), editorem několika recenzovaných sborníků (například Česká politika v Evropské unii: Evropský integrační proces a zájmy České republiky, spolu s Vítem Dočkalem, Petrem Fialou a Markétou Pitrovou, 2006, či Euroscepticism and European Integration, spolu s Krisztinou Arató, 2009). Pravidelně publikuje v odborných recenzovaných a impaktovaných časopisech jak v České republice, tak v zahraničí a vystupuje na významných odborných konferencích.

V rámci grantové a projektové činnosti úspěšně samostatně vyřešil granty Předsednictví Rady EU – most přes minulost (2009-2010, Grantová agentura České republiky) a Předsednictví Rady EU a jeho role v rozhodovacím systému EU (Evropská komise, Jean Monnet Teaching Module, 2009-2013). V současnosti se podílí na řešení grantů All Rights Reserved? Barriers towards EUropean CITIZENship (2013-2017, Evropská komise, 7. rámcový program) a Evropa 2020: Horizont proměny relevantních aktérů politického systému České republiky (2013-2016, Grantová agentura České republiky).

Místnost 454, tel.: 549 49 3571, e-mail: kaniok@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

O Oldřichovi

Vystudoval politologii na Fakultě sociálních studií a právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Doktorský studijní program absolvoval v roce 2007 na katedře Mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU, kde v současné době působí jako odborný asistent. V letech 2009 až 2012 byl ředitelem Mezinárodního politologického ústavu MU. Je členem ediční rady MU. Odborně se zaměřuje na politickou ekonomii mezinárodního obchodu a rozvoje, ekonomickou historii a na proces zprostředkování zájmů v moderních společnostech. Je autorem či spoluautorem řady odborných statí a několika monografií, zejména Evropa ve světové ekonomice-historická perspektiva (s Vladanem Hodulákem, 2013), Politická ekonomie mezinárodních vztahů (s Vladanem Hodulákem, 2011) a Národní zájmy v moderní demokracii – Česká republika (2009).

Místnost 4.56, tel.: 549 49 3877, e-mail: krpec@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

O Zdeňkovi

Vystudoval politologii a historii na FF MU. V prosinci 2006 se habilitoval v oboru politologie. Habilitační práci zpracoval na téma „Konec Německa jako civilní mocnosti? Německé vojenské operace v zahraničí za vlád rudo-zelené koalice v letech 1998 – 2005“. Absolvoval zahraniční kurzy „1st Security Policy and Defense Management Course“ (Center for Defense Studies in Aberdeen and Center for European Security Studies in Groningen) a „Leaders for the 21st Century Course 99-2“ (George C. Marshall European Center for Security Studies). V roce 2009 se zúčastnil U. S. Winter Institute on U.S. National Security (University of Delaware, Newark, USA). 

Specializuje se na dějiny mezinárodních vztahů, mezinárodní bezpečnostní organizace, bezpečnostní politiku Německa a České republiky, civilní řízení a demokratickou kontrolu armády a na historii válečných konfliktů. Je autorem nebo spoluautorem pěti monografií, více než čtyřiceti odborných článků a studií doma i v zahraničí, včetně pěti studií publikovaných v časopisech indexovaných ve WoS a čtyřech v databázi SCOPUS, desítek populárně-naučných a publicistických textů. V letech 2006-2010 se podílel jako člen řešitelského týmu na řešení mezinárodního projektu „The Image of the Democratic Soldier in European Comparison“ na PRIF v Německu. Dále je hlavním řešitelem grantových projektů GA ČR (Adaptace NATO, Ozbrojené konflikty v mezinárodních vztazích po skončení studené války) a GA AV ČR (Civilní řízení a demokratická kontrola AČR). 

V současnosti pracuje jako hlavní řešitel grantu GA ČR „Německo a vojenské operace out-of-area: civilní mocnost, obchodní stát nebo mocnost středního řádu?“, který bude ukončen v roce 2019. Zároveň jako hlavní řešitel a manažer řeší a řídí grant MV „Metodika predikce, včasného varování a prevence hrozeb plynoucích z regionálních ozbrojených konfliktů pro vnitřní bezpečnost ČR“. Tento projekt bude ukončen v roce 2020. Dlouhodobě se podílí na projektech specifického výzkumu řešených na pracovišti. Jako školitel přivedl k úspěšné obhajobě disertační práce osm doktorandů. V letech 2010 a 2011 byl členem odborného týmu ministra obrany pro zpracování Bílé knihy o obraně České republiky 2011.
   

Místnost 440, tel.: 549 494 996, e-mail: zkriz@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

O Markétě

Prorektorka Masarykovy univerzity pro rozvoj a docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU. Po studiu oboru politologie na Filozofické fakultě MU a dokončení postgraduálního doktorského studia na Fakultě sociálních studií MU zde nastoupila na Katedru mezinárodních vztahů a evropských studií jako odbornice na problematiku evropské integrace. Specializuje se na politický vývoj EU, na její institucionální otázky a konstituční vývoj. Autorka, spoluautorka a editorka knižních monografií, studií a článků, řešitelka grantů, členka Vědecké rady FSS MU, členka redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy. Od roku 2012 je držitelkou titulu Jean Monnet Chair.

Je autorkou mnoha významných knih zabývajících se zejména problematikou evropské integrace a EU. Namátkou se jedná například o tituly Institucionální struktura EU (1999), Rozšiřování ES/EU (ed. s Petrem Fialou, 2002), Institucionální struktura Evropské unie. Vliv integračních paradigmat na výstavbu institucí (2002), Evropská unie (s Petrem Fialou, 2003; nové doplněné vydání v roce 2009).

Místnost 445, tel.: 549 495 782, e-mail: pitrova@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.

O Tomášovi

Tomáš Vlček působí na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a na Mezinárodním politologickém ústavu MU. Je členem nezávislé výzkumné platformy Center for Energy Studies, seniorním expertem European Energy Research Alliance (EERA) Energy Strategy Expert Group (EESEG) a členem akademického sdružení Czech Nuclear Education Network. V roce 2015 absolvoval prestižní profesionální program International Visitors Ledership Program Ministerstva zahraničí Spojených států amerických; je iniciátorem a manažerem mezinárodní letní školy energetické bezpečnosti, která se už od roku 2012 koná každý srpen v Telči. Během své dosavadní kariéry pracoval na bezmála 30 grantových výzkumných projektech pro Masarykovu univerzitu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Česko-polské fórum aj., přednesl desítky konferenčních příspěvků a absolvoval množství výzkumných výjezdů do USA, Ruska a evropských zemí, především ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Odborně se věnuje geopolitickým aspektům energetiky, problematice jaderné energetiky a energetické bezpečnosti v postkomunistické Evropě.

Místnost 435, telefon: 549 49 7156, e-mail: tomas.vlcek@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Odborní asistenti

Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.

 Dlouhodobě mimo výkon práce

O Zinaidě

She is an assistant professor at the Department of International Relations and European Studies at Faculty of Social Studies at Masaryk University and since 2012 she has worked as a researcher at the International Institute of Political Science (IIPS MU). In her research she focuses mainly on the issue of non-international armed conflicts, ethnic conflicts, international relations theory, conflicts in the Caucasus, translatlantic relations, NATO enlargement, foreign policy of Russia and international security.

In 2014 she finished her Doctoral degree in International Relations at FSS MU. During her doctoral studies she took part in six-month stay at the Department of Political Science, Baylor University of Texas, USA; doctoral course at Peace Research Institute Oslo (PRIO) in Norway; ECPR Summer School on Methods and Techniques, Mixed Methods Design in Ljubljana and research stay at Freie Universität Berlin. Zinaida Bechná is the author or co-author of many research articles in Czech and foreign revues and she regularly presents her research at prestigious international conferences, as for example at Annual Convention na International Studies Association (ISA) and at the Department of War Studies na King's College London.

As a member of faculty research team she participates in following projects: Ozbrojené konflikty v mezinárodních vtazích po skončení studené války (GA407/09/0153) and Aktuální otázky evropské a mezinárodní politiky II (MUNI/A/0898/2013).

Room 427, phone: 549 49 6761, e-mail: ziko@mail.muni.cz

Profile in MU Information System (teacher’s schedule, office hours, etc.)

Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D.

About Monika

Monika Brusenbauch Meislová graduated in Political Science and European Studies at Faculty of Arts at Palacký University Olomouc. During her university studies, she undertook two study stays abroad: the first one at Loughborough university in the United Kingdom and the second one at Philipps-Universität Marburg in Germany. She holds a Ph.D. degree from the Department of Political Science and European Studies at Palacký University Olomouc. She also conducted an internship at the European Parliament and several research stays in London and Brussels.

Currently, she is an assistant professor at the Department of International Relations and European Studies at Masaryk University Brno. She cooperates externally also with Palacký University Olomouc. She designs and teaches courses on British politics and relations between the UK and the EU.

Her main research interests revolve around the study of British politics (especially British European policy and Brexit), Czech foreign policy and EU external relations. She is the author or co-author of one book, several book chapters and many research articles in peer-reviewed journals (including British Politics published by Palgrave Macmillan). Dr. Brusenbauch Meislová has also published numerous reviews and texts in popular venues and occasionally contributes to ČT24 web and London School of Economics and Political Science blog. She regularly presents her work at both domestic and international scientific conferences and often participates in public debates.

Room 446, phone: 549 49 8794, e-mail: brusenbauch.meislova@mail.muni.cz

Profile in MU Information System (teacher’s schedule, office hours, etc.)

PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.

About Vladimír

Vladimír Černý studied history and political science at Masaryk University in Brno. In 2007 he was awarded the doctoral degree in history at the Historical Institute of the Faculty of Arts, Masaryk University. Now he works as an assistant professor at the Department of International Relations and European Studies at the Faculty of Social Studies, Masaryk University, and gives outside lectures at the Faculty of Arts of the same university. In the past, he worked on special projects with the Institute for Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic and the Institute for the Study of Totalitarian Regimes. He specializes in the history of international relations, focusing on the 19th and 20th centuries. His main interests include the development of Central Europe between 1914 and 1989, armed conflicts of the previous two centuries, and the history and political development of the United Kingdom. He has written or co-written seven monographs, a number of studies published in professional journals, and popular science articles.

Room 454, phone: 549 49 6373, e-mail: vlcerny@mail.muni.cz

Profile in MU Information System (teacher’s schedule, office hours, etc.)

Vratislav Havlík, Ph.D.

About Vratislav

Vratislav Havlík graduated in European Studies and Media Studies and Journalism at Faculty of Social Studies at Masaryk University, where he continued with his doctoral degree in European Studies. He also participated in six month stays at Universität Wien and Technische Universität Dresden (Herbert Quandt Foundation). In 2011 he took part in six month internship at Ludwig-Maximilians-Universität in Munich, during which he among other activities led a course on Europeanisation of Political Systems. In 2012 – 2013 he organized a conference coorganized with Konrad-Adenauer-Stiftung as a researcher of International Institute of Political Science.

Vratislav Havlík focuses on research of Europeanisation, multi-level governance, paradiplomacy and the role of cities in the EU, and further on Hungarian and German politics and Hungarian-Slovak relations. He is the author of monograph Města jako partner v procesu vládnutí (2013), he is also author of various research articles mainly dealing with participation of local level on European governance and current Hungarian politics.

Under the Department of International Relations and European Studies he participates in projects  Evropa 2020: Horizont proměny relevantních aktérů politického systému České republiky (GA13-24657S) – Czech Science Foundation (GAČR) and Aktuální otázky evropské a mezinárodní politiky II (MUNI/A/0898/2013).

Room 426, phone: 549 49 6267, e-mail: vhavlik@fss.muni.cz

Profile in MU Information System (teacher’s schedule, office hours, etc.)

Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

About Vladan

At the Department of International Relations and European Studies FSS MU in Brno he works as a researcher – postdoc. He finished his Doctoral degree in International Relations in 2012 at Faculty of Social Studies MU. In 2013 he worked as Visiting Scholar at the Department of Economics at University of Missouri – Kansas City.

In his research he focuses on international political economy, especially on the role of power in international monetary and financial relations and on the development of international economic institutions.

He is the co-author (with Oldřich Krpec) of books Politická ekonomie mezinárodních vztahů and Evropa ve světové ekonomice. He further published several research articles and chapters in collective works.

Room 426, phone: 549 49 4982, e-mail: vlod@mail.muni.cz

Profile in MU Information System (teacher’s schedule, office hours, etc.)

Mgr. Martin Chovančík, Ph.D.

About Martin

Martin Chovančík received his doctoral degree in the field of international relations from the Faculty of Social Studies at Masaryk University in 2014 for his thesis on the utilization of arms embargoes. During his studies, he spent a semester of methodological instruction at the University of Wales in Aberystwyth and cooperated professionally with the Slovak Foreign Policy Association, the Ministry of Foreign Affairs of the SR, as well as Jagello 2000 as the editor of analyses on the web portal natoaktual.cz. After his Ph.D. degree he joined Palacký University in Olomouc as a post-doc and was a Visiting scholar at the University of Toronto in 2015. He is currently involved with a number of research projects at the International Institute of Political Science at Masaryk University.

His research focuses on coercive diplomacy, arms trade, and non-military variants of armed conflict resolution, especially international sanctions and crisis mediations. He has authored or co-authored a series of articles on these issues including Iran coercion success and the use of non-kinetic force to support sanctions and prevent military escalation (2016), Managing armed conflict and the use of arms embargoes (2014), and in a more specific local context Czech and Slovak Defense Policies Since 1999: The Impact of Europeanization (2013).

Room 427, tel.: 549 49 7649, e-mail: chovancik@mail.muni.cz

Profile in MU Information System (teacher’s schedule, office hours, etc.)

Mgr. Martin Jirušek, Ph.D.

About Martin

Martin is professionally focused on energy security in the central and Eastern Europe, post-communist countries and on the transatlantic dimension of energy security. He has also published articles on conceptual foundations of the energy policy of CEE countries and the European Union, the role of Russia in the energy sector in CEE and role of the US in the global energy environment.

He co-organizes the annual Energy Security Summer School of the Masaryk University and has participated in a number of research projects focused on the areas of his interest.

Room 428, phone: 549 49 3994, e-mail: jirusek.martin@mail.muni.cz

Profile in MU Information System (teacher’s schedule, office hours, etc.)

Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.

About Hedvika

She finished her Master’s degree in International Relations at the Faculty of Social Studies at Masaryk University. In 2012 she successfuly finished her Doctoral degree focused on foreign energy policy of China. In her research she specializes on conceptualisation of energy security, geopolitical aspects of energy policy and mainly on energy relations in Asia. She leads several courses in Czech and English. In 2009 and 2011 she took part in study stays in Great Britain and China. She was a co-investigator of analysis for Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic Zkapalněný zemní plyn: potenciál pro energetickou bezpečnost EU (2009) and principal investigator of the project Ruské aktivity v zemích vyvážejících zkapalněný zemní plyn (2010). At FSS she led a project focused on education of students in the field of energy security co-funded by European Social Fund and Czech national budget. In present she works as a researcher at International Institute of Political Science (IIPS MU).

Room 435, phone: 549 49 7388, e-mail: kodouskova@mail.muni.cz

Profile in MU Information System (teacher’s schedule, office hours, etc.)

PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

About Michal

He is an assistant professor at the Department of International Relations and European Studies at FSS MU in Brno and the Head of Research Department of Institute of International Relations in Prague. He finished his Doctoral degree in International Relations in 2008 at the Faculty of Social Studies MU in Brno.

In his research and teaching activities he focuses on analysis of foreign policy (especially of the Czech Republic and smaller European states), on Central European regional cooperation and its iterference into European transatlantic policy and into eastern and south-eastern external dimension of the EU. He also specializes in philosophy of sciences, especially in developement in the field of pragmatism and scientific realism.

He is the author and co-author of a number of research articles on the mentioned issues in Czech as well as foreign periodicals (for example, Osteuropa, EuropeanSecurity, Perspectives or Mezinárodní vztahy), the main author of annual analytical studies of the Czech foreign policy and a co-author (together with Martin Hrabálek) of publication Czech Foreign Policy in 2007 – 2009: Analysis, Česká zahraniční politika: Aktéři, struktura, proces and the author of monograph Člověk, poznání a mezinárodní politika.

He was the principal investigator of grant by Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic Rozvoj výzkumu v oblasti zahraniční politiky a mezinárodních vztahů, in present he is the principal investigator of the Czech Scientific Foundation’s grant Bezpečnostní multilateralismus jako instituce and the principal investigator of strategic grant of International Visegrad Fund Visegradgroup in the Post-Lisbon EU: GettingCloser to MoveFurther. He was granted the „Visiting Scholar“ scholarship for spring term of 2012  by Fullbright Foundation on Weatherhead Center for International Affairs at Harvard University.

Room 446, phone: 549 494 718, 251 108 110, e-mail: 11048@mail.muni.cz

Profile in MU Information System (teacher’s schedule, office hours, etc.)

Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

About Petra

She is an assistant professor at the Department of International Relations and European Studies at the Faculty of Social Studies MU.

She graduated in International Relations and European Studies and finished her Bachelor‘s degree in Political Studies at Faculty of Social Studies MU. In 2007 she became an assistant at the Department of International Relations and European Studies and since 2010 she has worked here as an assistant professor. In 2004 – 2013 she worked as analyst of European legislation in Centre for the Study of Democracy and Culture, with which she still intensively cooperates. In years 2008 – 2009 she worked as an assistant in European Parliament in Brussels.

She specializes in foreign policy of Russian Federation after 1991 with focus on Russian-EU relations, current development of the European Union‘s legislative, EU Common Agricultural Policy and  eastern dimension of EU foreign policy. She is the author and co-author of research articles in published reviews (e.g. Central European Political Studies Review) and works, chapters in specialized books (e.g. for Institute of International Relations Prague) and analyses (e.g. for Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic or Government of the Czech Republic) and papers presented at conferences in the Czech Republic and abroad. She is the co-editor of Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování (with P. Suchý, 2005) and Rusko jako geopolitický aktér v postsovětském prostoru (with T. Šmíd, 2006) and the co-author of monograph Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace (with H. Koďousková and A. Leshchenko, 2012; 2nd edition with H. Koďousková, A. Leshchenko and M. Jirušek, 2014).

As a principal investigator and co-investigator she participated in many projects, e.g. Ruské aktivity v zemích vyvážejících zkapalněný zemní plyn realizovaný in 2010 for Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic (as a co-investigator) and project Prosazování zájmů ČR v rozhodovacích orgánech EU: Hledání kompromisů, budování koalic v Evropské radě a Radě EU a spolupráce s ostatními institucemi realized in years 2012 – 2013 for Technology Agency of the Czech Republic and Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic (principal investigator). She currently participates in specific research project of Masaryk University Aktuální otázky evropské a mezinárodní politiky II(MUNI/A/0898/2013) realized in 2014 (as a co-investigator).

Room 4.54, phone: 549 496 439, e-mail: kuchynko@fss.muni.cz

Profile in MU Information System (teacher’s schedule, office hours, etc.)

Mgr. Lukáš Lehotský, Ph.D.

About Lukáš

Lukáš Lehotský absolvoval studijní program Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií MUNI. Zapojil se do řady grantových výzkumných projektů soustředících se na téma energetické politiky a energetické bezpečnosti. V současnosti působí jako odborný asistent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU.
Odborně se zajímá o těžbu uhlí v ČR, energetickou efektivitu a o metody výzkumu, především o analýzu sítí a textovou analýzu. I když se chtěl programování vyhnout za každou cenu, učí studenty programovat v jazyku R. Pomáhá také s organizací letní školy energetické bezpečnosti.

Místnost 450, tel.: 549 49 6070, e-mail: llehotsky@mail.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)

Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.

About Petr

Petr Ocelík took his PhD in International Territorial Studies at the Faculty of Social Studies, Masaryk University, where he works as an Assistant Professor at the Department of International Relations and European Studies and a Researcher at the International Institute of Political Science.

His main research interests are social acceptance and local opposition towards energy infrastructure. In his teaching, Petr focuses on social science methodology, social network analysis (SNA), International Relations theories, and international security. He has been involved in both domestic (GA ČR, GA MU, TA ČR) and international (COMPON) research projects. Petr is a member of Center for Energy Studies (CENERS), a co-founder of informal network of Czech researchers interested in SNA (CNSNA), and a member of Standing Group on Political Networks in the European Consortium of Political Research (SG PN ECPR). In 2013, he has completed a one-semester research stay at Aberystwyth University.

Selected publications are available here.

Room 450, phone: 549 49 6233, e-mail: petr.ocelik@gmail.com

Profile in MU Information System (teacher’s schedule, office hours, etc.) 

doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D.

About Jan

In the past, Jan worked as a co-editor of „Analyses and Commentaries“ column of information portal of Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic Natoaktual.cz. In 2009 he participated in six-month stay in Istanbul Bilgi University focused on international dimension of energy commodities transport. After he returned at FSS MU he took part in research of energy security at the Department of International Relations and European Studies and International Institute of Political Science where he focuses on mainly on international trade of energy commodities and unconventional sources of natural gas. During the recent years he has worked also as a member of the research team of a number of short-term projects of Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, Government of the Czech Republic, Czech-Polish forum or International Visegrad Fund, focused on energy security. Jan is also a member of research team of Grant Agency MU focused on research of local oppositions to infrastructure projects.

He is the author and co-author of several important publications and articles, for example: The framing of unconventional natural gas resources in the foreign energy policy discourse of the Russian Federation (2014), The Future of the Druzhba Pipeline as a Strategic Challenge for the Czech Republic and Poland (2012), Technicko-ekonomické aspekty energetiky (2014) and other.

Room 435, phone: 549 49 6896, e-mail: osicka@mail.muni.cz

Profile in MU Information System (teacher’s schedule, office hours, etc.)

Mgr. Barbora Padrtová, Ph.D.

About Barbora

Barbora Padrtova is an Assistant Professor at the Department of International Relations and European Studies at the Faculty of Social Studies, Masaryk University in Brno, Czech Republic, where she graduated with a PhD in International Relations. She is also an Expert on Geopolitics and Security at the British think-tank Polar Research and Policy Initiative (PRPI), based in London. Previously she was a research group leader at the Institute of International Relations in Prague which elaborated an analysis of Arctic policy tailored for the purposes of Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. She also served as Programme Director for Transition (2014-2015) and Project Manager (2011-2014) at the Bratislava-based security and defence policy think-tank Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA). In 2011, she was working at the Political Section of the Embassy of the Republic of Iraq in Washington, D.C.

Her research interest focuses mainly on geopolitics and security in the Arctic region, securitization theory and the US/NATO-Russia relations. She has published numerous peer-reviewed academic and policy papers, while she has presented outcomes of her research at several high level international conferences. She has also successfully implemented several international research and policy projects. Her teaching experiences include a number of courses related to International Relations, International Security, Foreign and Security Policy to Bachelor and Master students. Additionally, she gained international teaching experience in Norway, during the High North Dialogue seminar, where she tutored Master students of International Relations and Business; and in Slovakia, during the Summer School for Young Professionals, where she tutored Master students of Security Policy and during School of Foreign and Security Policy for Journalists.

Barbora Padrtova is a Czech Delegate before the International Arctic Science Committee (IASC) at the Social & Human Working Group. She is also a member of the UArctic Thematic Network on Geopolitics and Security (University of the Arctic and Northern Research Forum), a member of the Arctic-FROST Network (National Science Foundation) and a member of the Association of Polar Early Career Scientists (APECS). She is also an Editorial Board Member of Philosophy Study Journal, David Publishing Company. Apart from her research and academic activities, she is a keen reader of different kinds of literature, a passionate traveller and an active horse rider.

Room 448, tel.: 549 49 4433, e-mail: padrtova@mail.muni.cz

Profile in MU Information System (teacher’s schedule, office hours, etc.)

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

About Ivo

He graduated in Political Science at Faculty of Social Studies and Law at Faculty of Law MU. In years 2001 – 2005 he finished his Doctoral degree in Public International Law at the Department of International and European Law at Faculty of Law MU. In the past he worked for International Institute of Political Science MU as a coordinator of projects (1999 – 2001), in the Office of Public Defender of Rights as a lawyer (2001 – 2002), at the Constitutional Court of the Czech Republic as judge’s assistant (2002 – 2008) and as a head of his Analysis Department (2009 – 2012). He currently holds a position of Secretary General at the Constitutional Court of the Czech Republic and part-time positions as an assistant professor at the Department of International Relations and European Studies at FSS MU (since 2005). He is a member of Government Legislative Council and Examination Board of the Czech Bar Association.

He is the author of a number of texts in the field of constitutional law, international law and political transitology: e.g. monograph Pobaltí v transformaci. Politický vývoj Estonska, Litvy a Lotyšska (with Břetislav Dančák and Adam Rakovský; 2000) or Utváření politického systému v Estonsku: příklad napětí mezi institucionálním rámcem a dynamikou tranzice (2005); further in the field of protection of human rights and freedoms and its regimentation in Czech, international and European law: monograph Práva národnostních menšin: mezi univerzalismem lidských práv a partikularismem skupinových odlišností (2006). He is also the co-author of commentary on Zákon o Ústavním soudu (2007) (Law on the Constitutional Court) and Listina základních práv a svobod (2012) (Charter of Fundamental Rights and Freedoms) and the co-author and editor of In dubio pro libertate, Pocta Elišce Wagnerové (2009), Vladimír Klokočka Liber Amicorum (2009), Ozbrojené konflikty po konci studené války (2013) and other. He regularly publishes on issues of public life in the daily press (Lidové Noviny, Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny).

Room 446, phone: 549 494 816, e-mail: ipospisi@fss.muni.cz

Profile in MU Information System (teacher’s schedule, office hours, etc.)

Zuzana Ringlerová, Ph.D.

 Dlouhodobě mimo výkon práce

About Zuzana

Zuzana Ringlerová did her undergraduate and Master studies in Political Science at Faculty of Social Sciences at Charles University in Prague. She then moved to the United States and obtained a doctorate in Political Science at Purdue University in West Lafayette, USA. She has worked at the Department of International Relations and European Studies FSS MU since September 2014. She teaches courses focused on the American political system, political attitudes and behavior in the EU as well as on the basics of statistical analysis. Her research interests include the study of public opinion and political behavior. Her current projects focus on public support for the EU, attitudes towards immigration, and voting behavior in European Parliament elections. She has published her work in European Union Politics and presented at the Midwest Political Science Association Conference and the ECPR General Conference.

Room 4480, phone: 549 497 213, e-mail: ringler@fss.muni.cz

Website: zuzanaringlerova.weebly.com

Profile in MU Information System (teacher’s schedule, office hours, etc.)

Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

About Hubert

Hubert Smekal holds a PhD in European Studies from Masaryk University, Brno, where he currently works as an assistant professor. He spent a year (2010–2011) as a Fulbright–Masaryk Scholar at the Center for the Study of Law and Society, University of California, Berkeley. He co‑founded the Czech Centre for Human Rights and Democratization and serves as a member of the Human Rights Council of the Czech Government. His academic interests take in the issues of human rights, the political role of the CJEU and ECtHR, and judicialization of (international) politics. Smekal has published articles in European Constitutional Law Review, Netherlands Quarterly of Human Rights, and Journal of Mixed Methods Research. He has authored two books on human rights, co‑edited four volumes, and published a number of book chapters and articles in peer-reviewed journals. 

Room 456, phone: 549 49 8264, e-mail: hsmekal@fss.muni.cz

Profile in MU Information System (teacher’s schedule, office hours, etc.) 

PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

About Zdeněk

He finished his Doctoral degree in Political science at Faculty of Social Studies at Masaryk University, where he currently works as an assistant professor. In the field of European Studies he specializes in European integration process. He focuses on specific EU policies, especially on Economic and Monetary Union, further on the issue of EU enlargement and generally on analysis of European politics.

He is the author and co-author of many research texts in the field of European studies and chapters in Rozšiřování ES/EU (2003), Evropská referenda (2005), Měnová integrace, Náklady a přínosy členství v měnové unii (2007), Friendship in the Making (2012), and the author of monograph Jednotná evropská měna (2009).

Room 448, phone: 549 498 145, e-mail: sychra@fss.muni.cz

Profile in MU Information System (teacher’s schedule, office hours, etc.) 

Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

About Jana

Jana Urbanovská graduated in Political Science and European Studies at Faculty of Arts at Palacký University Olomouc. During her studies she participated in two-term stay at Friedrich-Schiller Universität (Jena) and one-term stay at Philipps-Universität (Marburg a/d Lahn) in Germany. She finished her Doctoral degree in International Relations at the Faculty of Social Studies at Masaryk University in 2012 by defending her doctoral thesis “Participation of states in UN peacekeeping operations. The Case of the Czech Republic, Slovakia and Austria”.

She currently works as an assistant professor at the Department of International Relations and European Studies at the FSS at Masaryk University and as an academic researcher at the International Institute of Political Science also at Masaryk University. In her research she focuses mainly on EU security policy, UN peacekeeping and German foreign and security policy. She participates in the projects “Germany and military out-of-area operations” (Grant Agency of CR, 1/2017 - 12/2019) and “Methodology for the forecast, early warning, and prevention of threats to Czech internal security from regional armed conflicts” for the Ministry of Interior of the CR (1/2017 - 12/2020). 

Room 427, phone: 549 49 5462, e-mail: urbanovska@fss.muni.cz

Profile in MU Information System (teacher’s schedule, office hours, etc.) 

doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.

About Tomáš

Tomas Vlcek, Ph.D. is Assistant Professor at the Department of International
Relations and European Studies in the Energy Security Studies, International
Relations and Energy Security and International Relations programs. He also
works at the International Institute of Political Science of Masaryk University
and is a member of the Center for Energy Studies, an independent research
platform, and of the Czech Nuclear Education Network academic association.

He was selected for the International Visitors Leadership Program, the
prestigious professional program run by the United States Department of State, and also initiated and manages the widely respected International Summer School of Energy Security, held at the start of August every year in Telč. Formerly, he was a junior researcher and project manager at the Faculty of Social Studies. He has taken part in numerous government and academic projects on energy security and energy policy and has undertaken a number of research forays to Russia, USA, and countries in Europe, especially the Central and Eastern Europe, as well as South Eastern Europe. His research specialization focuses on the nuclear and oil sectors from a commodity perspective, and the energy security of Central and Eastern and South Eastern Europe from geographical perspective.

Room 435, phone: 549 49 7156, e-mail: tomas.vlcek@mail.muni.cz

Profile in MU Information System (teacher’s schedule, office hours, etc.)

 

Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.

About Veronika

Veronika Zapletalová obtained a doctorate in International Relations at the Faculty of Social Studies at Masaryk University in 2016. In the past, Veronika was working at Eurocentrum Brno – Office of the Government of the Czech Republic (2007 – 2009). In 2009 she participated in six-month stay in University of Ljubljana focused on the policy-making process in the US and EU. After she returned she took part in numerous government and academic projects on energy security and energy policy.

Veronika currently works as an assistant professor at the Department of International Relations and European Studies at the FSS at Masaryk University and as an academic researcher at the International Institute of Political Science. Her majors are the external dimension of the EU energy policy, liberalization of the energy market in the EU and the shape of governance in the EU. Veronika participates in the project  ”United in Differences: Visegrad Contribution to EU Differentiated Integration” (Grant Agency of the Czech Republic, 2018 – 2020).

Room 450, phone: 549 49 5971, e-mail: zapletalova@mail.muni.cz

Profile in MU Information System (teacher’s schedule, office hours, etc.) 

Sekretariát

Olga Cídlová, DiS.

O About Olga

Místnost 444, tel.: 549 495 224, e-mail: cidlova@fss.muni.cz

Úřední hodiny:

pondělí  9:30 - 11:00

úterý    14:00 - 15:00

středa   9:30 - 11:00

čtvrtek  9:30 - 11:00

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info