Informace ke konkurzům

1) Obecné informace o podmínkách pobytu v zahraničí

Studijní pobyty jsou určeny pro studenty bakalářského, magisterského či doktorského studia MVES. Studenti musí mít v době pobytu na zahraniční univerzitě ukončen první ročník studia a musí být dostatečně jazykově vybaveni. Vyučovacím jazykem je zpravidla angličtina, nabídka kursů v tomto jazyce nicméně může být na některých univerzitách omezená, v některých případech pak kursy v angličtině nabízeny nejsou (a nutná je tedy znalost jazyka cílové země, typicky němčiny nebo francouzštiny). Je proto zapotřebí pečlivě prověřit nabídku instituce, o niž máte zájem. Požadované jazykové úrovně odpovídají Společnému evropskému jazykovému rámci.

Konkrétní semestr pobytu si vybraní studenti domlouvají přímo s přijímající univerzitou. Katedra zajišťuje pouze vlastní výběrové řízení; úspěšní žadatelé organizují svůj pobyt ve spolupráci s Centrem zahraničních studií MU, které celý program organizačně zaštiťuje. Vybraní studenti obdrží finanční podporu, která je určena na pokrytí části nákladů souvisejících s mobilitou (při výjezdu je třeba počítat s částečným dofinancováním pobytu z vlastních zdrojů). Katedra zároveň výslovně upozorňuje, že počty přijímaných studentů jsou sice smluvně závazné, nicméně přesto se stává, že přijímající univerzita z interních důvodů počet účastníků omezí. V takovém případě si katedra vyhrazuje právo příslušně redukovat počet studentů vysílaných na danou instituci. Katedra dále zdůrazňuje, že nominace vybraných studentů je závazná a lze ji zrušit jen v odůvodněných případech.

Studenti vyjíždějící do zahraničí v rámci tohoto programu musí na zahraniční univerzitě získat alespoň 20 ECTS za kurzy s náplní odpovídající zaměření KMVES. 

 

2) Podmínky a pravidla konkurzu

Výběrová řízení na studijní pobyty jsou zpravidla vyhlašovánav polovině února. Výběr studentů probíhá formou konkurzu. Celé výběrové řízení probíhá elektronicky. Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky prostřednictvím systému ISOIS zde.

 

Podání přihlášky sestává ze tří kroků:

 

1. Vyplnění přihlášky

 

  • výběr univerzit (resp. Erasmus smluv*): student si může zvolit až 3 univerzity, které seřadí dle svých preferencí (1nejvíce, 3nejméně).
  • zadání informací o studiu: po všech uchazečích je povinně vyžadován název studijního oboru, ročník studia a studijní průměr za celé dosavadní studium
  • zadání osobních informacía informací, týkajících se všech minulých studijních i pracovních pobytů a pobytů v rámci programu Erasmus+.

Jakmile uchazeč vyplní všechny požadované údaje, dostane se ke kroku 2, kde nahrává přílohy k přihlášce.

 

2. Nahrání příloh

 

Přihláška MUSÍ obsahovat:

  • Strukturovaný životopis žadatele (v češtině, může být i v angličtině).
  • Motivační dopis v AJ (popř. rovněž v úředním jazyce cílové země, je-li tímto jazykem francouzština nebo němčina), zdůvodňující výběr univerzity a vhodnost kandidáta. Z motivačního dopisu musí být zřejmé, že se student obeznámil s nabídkou kurzů vybrané instituce a dalšími informacemi, jež jsou o ní k dispozici. Pokud se student hlásí na více institucí, předkládá pouze jeden motivační dopis.
  • Seznam dosud složených zkoušek včetně jejich hodnocení, doložený výpisem z IS (Student nahraje naskenovaný výpis známek, který na požádání poskytne studijní oddělení.) Výpis může být v českém či anglickém jazyce a při hodnocení přihlášek je ověřován! Magisterští studenti odevzdávají také výpis známek z bakalářského studia.
  • Informace o úrovni jazykových znalostí uchazeče. Může-li student doložit formální potvrzení o znalosti jazyka (TOEFL, Cambridgeské zkoušky typu FCE či CAE, státní jazyková zkouška atd.), přikládá kopii příslušného osvědčení. Pokud student příslušný certifikát nemá, nepřikládá k žádosti nic.

Na přihlášky doručené později a/nebo neobsahující všechny požadované náležitosti nebude brán zřetel! Důrazně doporučujeme nenechávat podání přihlášky na poslední minuty, kdy je databáze otevřena.

 

3. Kontrola a odeslání formuláře

 

Jakmile student indikuje, že je s krokem 2 hotový, dostane se do kroku 3, kde může celou přihlášku znovu zkontrolovat (a cokoli poupravit) a následně musí přihlášku uzavřít, čímž deklaruje, že všechny informace už jsou konečné. Po uzavření už přihlášku není možné editovat.

 

3) Další informace

Studenti jsou povinni se předem seznámit s nabídkou kurzů univerzity, na kterou se hlásí, a s dalšími sděleními, které tato instituce zájemcům o studijní pobyt předkládá. Je zapotřebí, aby si studenti ještě před podáním přihlášky ke konkursu prostudovali informace o programu na webových stránkách katedry a zejména na webu CZS MU. Další informace poskytuje Zahraniční oddělení FSS.

Uchazeč musí mít ukončen minimálně první ročník bakalářského stupně. Katedra si dovoluje upozornit, že ve výběrovém řízení jsou upřednostňováni studenti vyšších ročníků a to z důvodu jejich bohatší studijní historie. Studenti vyjíždějící na Sciences Po Paris by měli v semestru výjezdu studovat ve třetím ročníku bakalářského studia nebo v navazujícím magisterském studiu.

Uznávání ECTS ze studijních pobytů či stáží v zahraničí uznává administrátor, kterým je vedoucí katedry PhDr. Petr Suchý, Ph.D. V případě potřeby jej kontaktujte.

 

Veškeré dotazy, týkající se výběrového řízení, směřujte na Jiřího Blahu (jiri.blaha@mail.muni.cz), případně na koordinátora zahraničních vztahů katedry MVES Mgr. et Mgr. Veroniku Zapletalovou, Ph.D. (zapletalova@mail.muni.cz).

 

*pozn.: Někdy se student může setkat s termínem „Erasmus smlouva", čímž se myslí konkrétní univerzita, na kterou chce student vycestovat. Ačkoliv je termín „Erasmus smlouva" oficiálně přesnější, pro lepší orientaci a přehlednost užíváme pouze pojem „univerzita".