Informace I. kolo výběrového řízení Erasmus+

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií vyhlašuje I. kolo výběrového
řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok
2019/2020.

 

Následují tyto informace:

1)      Informace o zahraničních institucích, kam je možno vycestovat
2)      Obecné informace o podmínkách pobytu v zahraničí
3)      Podmínky a pravidla konkurzu
4)      Další informace

Ad 1)
Seznam partnerských institucí s detailními údaji a webovými odkazy je zveřejněn
na webu katedry http://mve.fss.muni.cz/cs/studium/studijni-pobyty, nebo na
stránkách univerzity https://dosveta.muni.cz/#whereSection


Ad 2)
Studijní pobyty jsou určeny pro studenty bakalářského, magisterského i
doktorského studia MVES (viz údaje u každé partnerské univerzity). Student má v
každém stupni studia 12 měsíců, které může strávit v zahraničí, zahrnují se do
toho všechny zahraniční pobyty i stáže konané přes Erasmus+ a Erasmus+ mimo EU.
Studenti musejí mít v době pobytu na zahraniční univerzitě ukončen 1. ročník
studia a musejí být jazykově dostatečně vybaveni, aby zvládli studium v
zahraničí. Nově mají studenti povinnost absolvovat online jazykový test před
zahájením a po ukončení zahraniční mobility (http://erasmusplusols.eu/).
Vyučovacím jazykem je zpravidla angličtina, nabídka kurzů v tomto jazyce nicméně
může být na některých univerzitách omezená, v některých případech kurzy v
angličtině nabízeny prakticky nejsou (případ mj. některých francouzských,
německých a španělských univerzit). Některé univerzity pak od studentů vyžadují
certifikát o znalosti jazyka. Orientační informace o jazykových požadavcích jsou
taktéž zveřejněny na webu KMVES. Je proto nutné pečlivě prověřit nabídku
instituce, o niž máte zájem! Konkrétní semestr pobytu si vybraní studenti
domlouvají přímo s přijímající univerzitou.

Katedra zajišťuje pouze vlastní výběrové řízení; úspěšní žadatelé pak organizují
svůj pobyt na zahraniční univerzitě v koordinaci s Centrem zahraniční spolupráce
MU (https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty), které celý program
organizačně zaštiťuje, vydává nutná potvrzení atd.
Vybraní studenti obdrží finanční podporu, která je určena na pokrytí části
nákladů souvisejících s mobilitou, tj. např. cestovní výdaje a vyšší životní
náklady v hostitelské zemi. Finanční podpora není určena na pokrytí plných
nákladů spojených se studiem v zahraničí, je proto nutné počítat s částečným
dofinancováním (pro další informace opět konzultujte Centrum zahraniční
spolupráce MU).
Katedra zároveň výslovně upozorňuje, že počty přijímaných studentů sice jsou
smluvně závazné, nicméně přesto se může stát, že přijímající univerzita z
interních důvodů počet účastníků omezí. V takovém případě si katedra vyhrazuje
právo příslušně redukovat počet studentů vysílaných na danou instituci, a to
výhradně dle výsledků výběrového řízení!
Katedra dále zdůrazňuje, že nominace vybraných studentů je závazná a lze ji
zrušit jen v odůvodněných případech.

Ad 3)
Výběr studentů bude probíhat formou konkurzu. Přihlášky do výběrového řízení
Erasmus+ podávají studenti elektronicky, prostřednictvím systému ISOIS na
adrese:
https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

Podání přihlášky sestává ze tří kroků:
1. Vytvoření přihlášky (zadání povinných informací, výběr univerzit atd.)
2. Nahrání přílohy ve formě jednoho .pdf dokumentu
3. Kontrola a odeslání formuláře

Kandidáti podají své přihlášky v období od 12. 2. 2019 do 28. 2. 2019, 23:59
hod, po tomto datu se systém ISOIS uzavře. Důrazně doporučujeme nenechávat
podání přihlášky na poslední minuty před uzavřením systému ISOIS! Na přihlášky
doručené později a/nebo neobsahující všechny požadované náležitosti nebude brán
zřetel a jejich podavatelé nebudou ke konkursu připuštěni.

Povinné součásti přílohy, kterou student nahrává v podobě jednoho dokumentu ve
formátu .pdf:
•       Strukturovaný životopis žadatele (v češtině, může být i v angličtině)
•       Seznam dosud složených zkoušek doložený výpisem z IS. Magisterští
studenti odevzdávají také výpis známek z bakalářského studia.
•       Informace o úrovni jazykových znalostí uchazeče. Můžete-li doložit
nějaké formální potvrzení o znalosti jazyka (TOEFL, státní jazyková zkouška
atd.), uveďte to v žádosti a pokud možno přiložte naskenovanou kopii příslušného
osvědčení. (Pokud student certifikát dokládající znalost jazyka nemá, nepřikládá
k žádosti nic.)
•       Motivační dopis v AJ (popř. rovněž v úředním jazyce cílové země)
zdůvodňující výběr univerzity a vhodnost kandidáta, z něhož je zřejmé, že se
student obeznámil s nabídkou kurzů vybrané instituce a dalšími informacemi, jež
o ní jsou k disposici. I když se studenti hlásí na více institucí, předkládají
pouze jeden motivační dopis.

V rámci probíhající I. cyklu výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ bude CZS studentům nabízet pomoc s vyplněním přihlášky v databázi ISOIS. Studenti za námi mohou přijít v tyto časy a dny a my jim ukážeme, jak přihlášku správně vyplnit: 
úterý 19. 2. 13:00 – 16:00 
čtvrtek 21. 2. 9:00 – 12:00 
úterý 26. 2. 13:00 – 16:00 
čtvrtek 28. 2. 9:00 – 12:00

Komise ustanovená vedoucím katedry (ve složení dr. Zapletalová, dr. Suchý, doc.
Kříž) projedná žádosti a v prvním kole vyřadí všechny, které nebudou obsahovat
veškeré povinné náležitosti. Ve druhém kole komise určí pořadí kandidátů a
případných náhradníků, přičemž hlavními kritérii jsou motivační dopis (kvalita
odůvodnění při výběru univerzity, propojení předmětu žádosti s dosavadními
aktivitami studenta, využitelnost stáže pro budoucí zaměření studenta) a
prospěch žadatele. Výsledky řízení budou komisí oznámeny emailem do 3.3.2019

Ad 4)
1)      Ačkoli je jedním z kritérií dosavadní prospěch, neznamená to automaticky
diskvalifikaci zájemců z řad studentů nižších ročníků. Katedra přesto
upozorňuje, že ceteris paribus budou upřednostňováni studenti vyšších ročníků.
Studenti, vyjíždějící na Sciences Po Paris, by měli v semestru výjezdu studovat
ve třetím ročníku bakalářského studia.

2)      Studenti jsou povinni se předem seznámit s nabídkou kurzů univerzity, o
kterou žádají, a s dalšími sděleními, které tato instituce zájemcům o Erasmus+
pobyt předkládá. Orientační informace o nabídce kurzů na partnerských
universitách lze získat na webu KMVES.  Studentům se dále doporučuje, aby ještě
před podáním přihlášky ke konkursu pročetli informace o programu, nacházející se
zejména na webu Centra zahraniční spolupráce MU.

3)      V době přerušeného studia není možné podat přihlášku.

Veškeré dotazy týkající se výběrového řízení směřujte na Bc. Jiřího Blahu
(jiri.blaha@mail.muni.cz), případně na koordinátorku zahraničních vztahů katedry
MVES Mgr. et Mgr. Veroniku Zapletalovou, Ph. D. (zapletalova@mail.muni.cz).