Pokyny k seminárním pracem

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU se z důvodu opakujících se formálních nedostatků seminárních prací rozhodla vytvořit doporučující pokyny pro jejich vypracovávání. Závaznost těchto pokynů určuje přednášející každého předmětu.

Každá práce musí obsahovat tyto části:

1. Titulní strana
2. Obsah práce
3. Text práce
4. Seznam použité literatury a zdrojů

1. Titulní strana

Účelem titulní strany je identifikace pisatele, předmětu, názvu práce a data vypracování práce. Musí proto obsahovat název školy, fakulty a katedry, název a identifikační číslo kurzu dle Informačního systému MU, jméno, studijní číslo (UČO), kombinaci a imatrikulační ročník autora. Student dále na titulní straně uvede název práce a druh práce, tedy zda jde o seminární či jinou práci, rok a místo vypracování práce. Titulní strana se nepovažuje za samostatnou stranu, a proto se nečísluje ani neuvádí v obsahu práce.

2. Obsah práce

Obsah práce popisuje strukturu práce. V obsahu pisatel uvádí názvy jednotlivých kapitol a strany, na kterých tyto kapitoly začínají.

3. Text práce

Vlastní text práce je formálně rozčleněn na strany o obvyklém formátu textového editoru (A4). Normostrana má 30-32 řádků textu na stranu a 60-65 znaků písma na řádek. Délka samotného textu se řídí pokyny jednotlivých vyučujících (počet slov či znaků).

V případě, že pisatel v textu cituje z použitých zdrojů (literatury, článků v odborných a jiných periodikách, primárních pramenů apod.) je povinen pomocí funkce poznámka pod čarou, nebo vysvětlivka uvést plnou citaci zdroje včetně strany, odkud je citováno.

Práce by měla obsahovat úvod, ve kterém pisatel nastíní cíle, metody, hypotézy, popř. hodnocení zdrojů práce, a též závěr, v němž shrne předcházející argumentaci.

4. Seznam použité literatury a zdrojů

V závěru práce uvede pisatel zdroje, z nichž čerpal.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info