Citace a akademické standardy

Každá vědecká práce musí obsahovat poznámkový aparát a v závěru seznam použitých zdrojů. Zdroje uvedené v poznámkovém aparátu a v seznamu v závěru práce musejí navzájem korespondovat.

 

Doporučujeme: Publikační a citační etika plus názorný návod pro použití různých citačních norem v e-publikaci Metodika tvorby bibliografických citací zde.

 

Poznámkový aparát

Existují dva hlavní způsoby citací v textu práce. Buď se odkazy uvádí v samotném textu práce v kulatých závorkách, nebo formou vložení „poznámky pod čarou" (na konci stránky), eventuálně „vysvětlivky" (na konci celého textu). Podrobněji u jednotlivých citačních norem níže.

Seznam použitých zdrojů

Často se v seznamu zdrojů rozlišují „prameny" (zákony, novinové články, smlouvy, různé dokumenty, rozhovory, apod.) a „literatura" (odborné články, monografie, sborníky, apod.).

Seznam zdrojů je řazen abecedně. Pokud pracujeme s více tituly od stejného autora či odpovědné autority, řadíme je v seznamu chronologicky podle data.

Např.:

Kříž, Zdeněk. 2004. Mediation of Interests of Active Duty Soldiers in the Political System of the Czech Republic." Středovevopské politické studie 6, no. 4, http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=214 (accessed September 30, 2011).

Kříž, Zdeněk. 2008. Transformation NATO and the Summit in Bucharest." Obrana a strategie 8, no. 1: 17-29.

V případě, že se nám sejdou dva či více zdrojů se stejnou odpovědnou autoritou i rokem vydání, používáme pro jejich rozlišení u citací i v seznamu zdrojů malá písmena abecedy, která řadíme za rok vydání.

Příklad:
V seznamu:
OECD. 2001a...
OECD. 2001b...

V citaci: (OECD 2001b, 34)

Tvorba citací, citační normy a styly

Existuje řada různých citačních norem. Ať už vybereme pro danou práci jakoukoliv citační normu (nejlépe z oblasti sociálních věd), je zásadní, abychom ji v celé práci užívali konzistentně a nekombinovali například více norem dohromady. Studentům se také doporučuje nastudovat zásady citační a publikační etiky, dbát na tyto zásady a vyhnout se plagiátorství. V citacích i v seznamu je třeba vždy uvést normou stanovené údaje tak, aby bylo možné zdroj snadno dohledat.

Publikační a citační etika plus názorný návod pro použití různých citačních norem v e-publikaci Metodika tvorby bibliografických citací zde.

Studentům KMVES se doporučuje užívání těchto norem:

I. Chicago style

  1. způsob (notes and bibliography) – používání poznámek pod čarou a závěrečný seznam použitých zdrojů.
  2. způsob (author-date) – častější, používání zkrácených odkazů přímo v textu formou kulatých závorek a závěrečný seznam použitých zdrojů.

The Chicago Manual of Style Online zde.

II. ČSN ISO 690

(česká verze mezinárodní normy ISO 690:2010), návod zde

Příklady, jak citovat podle Chicago style:

1. Kniha

1. způsob

Odkaz (do textu vkládáme „poznámku pod čarou"):
Petr Fiala and Markéta Pitrová, Evropská unie (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009), 35. (plná verze)
Fiala and Pitrová, Evropská unie, 84-7. (zkrácená verze pro opětovné citování téhož zdroje)

Seznam:
Fiala, Petr, and Markéta Pitrová. Evropská unie. 2nd ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009.

2. způsob

Odkaz: (vkládáme přímo do textu v kulatých závorkách)
(Fiala and Pitrová 2009, 35)

Seznam:
Fiala, Petr, and Markéta Pitrová. 2009. Evropská unie. 2nd ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Poznámka: Číslo vydání v seznamu uvádíme, pokud se jedná o druhé a vyšší. V případě, že pracujeme s elektronickou verzí knihy, je třeba to uvést v záznamu, např. URL, Kindle edition apod.

2. Příspěvek ve sborníku

1. způsob

Odkaz:
Břetislav Dančák, Petr Fiala, and Vít Hloušek, Evropeizace: pojem a jeho konceptualizace," in Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu, ed. Břetislav Dančák, Petr Fiala and Vít Hloušek (Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005), 18. (plná verze)
Dančák, Fiala and Hloušek, "Evropeizace," 22-3. (zkrácená verze)

Seznam:
Dančák, Břetislav, Petr Fiala, and Vít Hloušek. Evropeizace: pojem a jeho konceptualizace." In Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu, edited by Břetislav Dančák, Petr Fiala, and Vít Hloušek, 11-25. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005.

2. způsob

Odkaz:
(Dančák, Fiala and Hloušek 2005, 18)

Seznam:
Dančák, Břetislav, Fiala, Petr a Hloušek, Vít. 2005. Evropeizace: pojem a jeho konceptualizace." In Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu, edited by Břetislav Dančák, Petr Fiala, and Vít Hloušek, 11-25. Brno: Mezinárodní politologický ústav.

Poznámka: V případech, kdy je autorů více než tři, uvádíme v citacích prvního autora a pak et al. (např. kdyby měl výše zmíněný příspěvek více jak tři autory, pak (Dančák et al. 2005, 18). V seznamu zdrojů je však třeba uvést plný výčet autorů. Rozsah stran v seznamu uvádíme pouze u příspěvků ze sborníků, u článků a kapitol z knih.

3. Článek

1. způsob

Odkaz:
Petr Suchý and Petr Vilímek, Britské a francouzské nukleární síly ve druhém jaderném věku," Mezinárodní vztahy44, no. 1 (2009): 54. (plná verze)
Suchý and Vilímek, Britské a francouzské nukleární síly," 62-3. (zkrácená verze)

Seznam:
Suchý, Petr, and Petr Vilímek. Britské a francouzské nukleární síly ve druhém jaderném věku." Mezinárodní vztahy44, no. 1 (2009): 37-65.

2. způsob

Odkaz:
(Suchý and Vilímek 2009, 54)

Seznam:
Suchý, Petr, and Petr Vilímek. 2009. Britské a francouzské nukleární síly ve druhém jaderném věku." Mezinárodní vztahy 44 (1): 37-65.

Poznámka: U článků z elektronických časopisů či databází je třeba doplnit URL a datum přístupu.

Například: Kříž, Zdeněk. 2004. Mediation of Interests of Active Duty Soldiers in the Political System of the Czech Republic." Středovevopské politické studie 6, no. 4, http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=214 (accessed September 30, 2011).

4. Internetové stránky/zdroje

1. způsob

Odkaz:
Evropská komise, Rozšíření: Regionální spolupráce," accessed September 30, 2011, http://ec.europa.eu/enlargement/projects-in-focus/regional-cooperation/index_cs.htm. (plná verze)
Rozšíření: Regionální spolupráce." (zkrácená verze)

Seznam:
Evropská komise. Rozšíření: Regionální spolupráce." Accessed September 30, 2011. http://ec.europa.eu/enlargement/projects-in-focus/regional-cooperation/index_cs.htm.

2. způsob

Odkaz:
(Evropská komise 2011)

Seznam:
Evropská komise. 2011. Rozšíření: Regionální spolupráce." Accessed September 30, 2011 http://ec.europa.eu/enlargement/projects-in-focus/regional-cooperation/index_cs.htm.

Poznámka: U internetových zdrojů (webových stránek, dokumentů zveřejněných na webu, apod.) vedle klasických údajů dále uvádíme konkrétní internetovou stránku (URL) a datum přístupu (eventuálně také datum poslední modifikace stránek). Dané dokumenty či stránky totiž nemusí být k pozdějšímu datu již dostupné.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info