Evropská studia

Studenti

Informace o studiu

 • bakalářské prezenční studium v kombinaci s jiným programem nebo jednooborové studium 
 • studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS
 • studium je kreditního typu
  • kredity (tzv. ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů

 • Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.
 • Povinně volitelné předměty tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS.
 • Vedle vypsaných povinných a povinně volitelných předmětů mohou studenti v jednooborovem studiu za celkem 10 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty / v kombinaci s jiným programem za celkem 5 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty.
  • Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech MU nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce programu Evropská studia.
 • Předměty jiných programů jsou součástí nabídky povinně volitelných předmětů programu Evropská studia pouze tehdy, jsou-li výslovně uvedeny v registračních šablonách.
 • Za předměty, které jsou nabízeny paralelně na více programech, mohou studenti získat ECTS pouze na jednom programu.

Studijní plán

Evropská studia (prezenční, jednooborový) Evropská studia (prezenční, hlavní) Evropská studia (prezenční, vedlejší)

Ukončení studia

 • standardní doba programu ES v bakalářském stupni v prezenční formě je 6 semestrů
  • program je koncipován tak, aby student mohl v pěti semestrech absolvovat předměty a v šestém semestru se mohl věnovat vypracování bakalářské práce
 • studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou

Státní závěrečná zkouška

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce v rozsahu 30–40 stran textu (minimálně 54 000 znaků). V rámci sdruženého studia se bakalářská práce píše pouze na jednom programu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info