Pokyny ke SZZ

Bakalářské SZZ na podzim 2020 na MV a ES proběhnou ústní formou kontaktním způsobem. V případě zhoršení epidemiologické situace v České republice budou studující včas informováni o případném přechodu na ústní distanční formu.

Veškeré informace k závěru studia včetně harmonogramů obhajob a státních zkoušek a povinných šablon závěrečných prací naleznete na webu Fakulty sociálních studií ZDE.

  • Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském stupni je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru studia. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce v rozsahu 30–40 stran textu (minimálně 54 000 znaků). V rámci dvouoborového studia se bakalářská práce píše pouze na jednom oboru.
  • U magisterského studia se obvykle skládá ve čtvrtém semestru. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce v rozsahu 80–100 stran textu (minimálně 144 000 znaků). Pokyny k získání tzv. diplomového semináře najdete u tohoto předmětu v IS. 
  • Ve všech případech si studenti zadávají téma závěrečné práce do IS po konzultaci a souhlasu vedoucího práce. Příslušné termíny najdete v aktuálním termináři.
  • Složení komisí, okruhy a další náležitosti naleznete v IS zde.
  • Termíny jsou uvedeny v Informačním systému MU v aplikaci Termíny státní závěrečné zkoušky.  

 

Specifické informace k závěrečným pracem oborů Evropská studia a Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

Pokyny pro sepisování bakalářských a magisterských diplomových prací na oboru Evropská studia naleznete zde (platí POUZE pro obor Evropská studia). Na oboru Evropská studia mají bakalářské práce rozsah 30 až 40 normostran a magisterské práce 45 až 60 normostran (1 normostrana = 1800 znaků). Do rozsahu se započítává vlastní text práce a text v poznámkách pod čarou, nezapočítává se seznam literatury, titulní list, obsah, prohlášení, přílohy či podobné nesubstantivní možné součásti práce.

 

Pokyny pro sepisování magisterských diplomových prací na oboru Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost naleznete zde (platí POUZE pro obor Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost).

 

Podmínky státní závěrečné doktorské zkoušky a seznam povinné literatury naleznete zde (přístupné uživatelům přihlášeným v IS).