Evropská studia

Standardní doba magisterského oboru Evropská studia v magisterském stupni je 4 semestry. Obor je koncipován tak, aby student mohl ve třech semestrech absolvovat odborné předměty a ve čtvrtém semestru se mohl věnovat vypracování magisterské závěrečné práce. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. 

Studium nutně nepředpokládá, že studenti již absolvovali bakalářské studium obdobných či příbuzných oborů na FSS MU nebo na jiných fakultách vysokých škol. Faktografická empirie je ve výuce potlačena, důraz se naopak klade na rozvoj analytických dovedností a schopnost porozumět dění v Evropě. Vyučovány jsou předměty jako například Politický systém EU, Evropeizace politických systémů, Organizované zájmy v EU, Evropská unie a lidská práva, Lisabonská smlouva krok za krokem atd. 

Absolventi magisterského oboru Evropská studia se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, zejména ve výzkumných a analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran nebo v mediální sféře. Významný prostor pro absolventy oboru představuje vzhledem k jejich značně vysoké specializaci pracovní uplatnění ve státní správě a v diplomatických službách. Zvláště potom na půdě mezinárodních organizací (velký potenciál představují instituce Evropské unie), a to jak z hlediska politické reprezentace České republiky, tak i v oblasti ekonomických zájmů. Během studia se studentům navíc nabízí celá škála krátkodobých a dlouhodobých stáží a studijních pobytů. 

Přijímací řízení do magisterského stupně oboru Evropská studia

Zájemci o studium oboru Evropská studia dodají strukturovaný životopis, motivační dopis a doloží předchozí bakalářské studium (v případě přijetí se předchozí studium dokládá až u zápisu). Konkrétní zájemci budou pozváni na pohovor (osobně či prostřednictvím skype). Motivační dopis by v rozsahu 2700 až 3600 znaků měl zohlednit následující témata:

  • Proč jste se rozhodl/a studovat evropská studia na MU?
  • Jak plánujete využít evropská studia ve Vaší budoucí kariéře?
  • Co na evropských studiích shledáváte nejzajímavějšího?

U motivačního dopisu bude hodnoceno naplnění formálních požadavků (zohlednění témat a dodržení stanoveného rozsahu), přesvědčivost a návaznost argumentace, stylistika a forma (pravopis, úprava), zohlednění obsahu studijního oboru Evropská studia na KMVES. Maximální možný počet dosažených bodů činí 100 bodů. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info