Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Informace II. kolo výběrového řízení Erasmus+

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií vyhlašuje II. kolo výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2018/2019

Následují tyto informace:

1) Informace o zahraničních institucích, kam je možno vycestovat
2) Obecné informace o podmínkách pobytu v zahraničí
3) Podmínky a pravidla konkursu
4) Další informace

Ad 1)
Seznam partnerských institucí s detailními údaji a webovými odkazy je zveřejněn na webu katedry http://mve.fss.muni.cz/cs/studium/studijni-pobyty, nebo na stránkách univerzity https://dosveta.muni.cz/#whereSection
Ad 2)
Studijní pobyty jsou určeny pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia MVES (viz údaje u každé partnerské univerzity). Student má v každém stupni studia 12 měsíců, které může strávit v zahraničí, zahrnují se do toho všechny zahraniční pobyty i stáže konané přes Erasmus+ a Erasmus+ mimo EU. Studenti musejí mít v době pobytu na zahraniční univerzitě ukončen 1. ročník studia a musejí být jazykově dostatečně vybaveni, aby zvládli studium v zahraničí. Nově mají studenti povinnost absolvovat online jazykový test před zahájením a po ukončení zahraniční mobility (http://erasmusplusols.eu/). Vyučovacím jazykem je zpravidla angličtina, nabídka kursů v tomto jazyce nicméně může být na některých univerzitách omezená, v některých případech kurzy v angličtině nabízeny prakticky nejsou (případ mj. některých francouzských, německých a španělských univerzit). Některé univerzity pak od studentů vyžadují certifikát o znalosti jazyka. Orientační informace o jazykových požadavcích jsou taktéž zveřejněny na webu KMVES. Je proto nutné pečlivě prověřit nabídku instituce, o niž máte zájem! Konkrétní semestr pobytu si vybraní studenti domlouvají přímo s přijímající univerzitou. 
Katedra zajišťuje pouze vlastní výběrové řízení; úspěšní žadatelé pak organizují svůj pobyt na zahraniční univerzitě v koordinaci s Centrem zahraniční spolupráce MU (https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty), které celý program organizačně zaštiťuje, vydává nutná potvrzení atd. 
Vybraní studenti obdrží finanční podporu, která je určena na pokrytí části nákladů souvisejících s mobilitou, tj. např. cestovní výdaje a vyšší životní náklady v hostitelské zemi. Finanční podpora není určena na pokrytí plných nákladů spojených se studiem v zahraničí, je proto nutné počítat s částečným dofinancováním (pro další informace opět konzultujte Centrum zahraniční spolupráce MU). 
Katedra zároveň výslovně upozorňuje, že počty přijímaných studentů sice jsou smluvně závazné, nicméně přesto se může stát, že přijímající univerzita z interních důvodů počet účastníků omezí. V takovém případě si katedra vyhrazuje právo příslušně redukovat počet studentů vysílaných na danou instituci, a to výhradně dle výsledků výběrového řízení!
Katedra dále zdůrazňuje, že nominace vybraných studentů je závazná a lze ji zrušit jen v odůvodněných případech.
Ad 3)
Výběr studentů bude probíhat formou konkursu. Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky, prostřednictvím systému ISOIS na adrese:
Podání přihlášky sestává ze tří kroků:
1. Vytvoření přihlášky (zadání povinných informací, výběr univerzit atd.)
2. Nahrání přílohy ve formě jednoho .pdf dokumentu
3. Kontrola a odeslání formuláře
Kandidáti podají své přihlášky v období od 16. 4. 2018 do 9. 5. 2018, 23:59 hod, po tomto datu se systém ISOIS uzavře. Důrazně doporučujeme nenechávat podání přihlášky na poslední minuty před uzavřením systému ISOIS! Na přihlášky doručené později a/nebo neobsahující všechny požadované náležitosti nebude brán zřetel a jejich podavatelé nebudou ke konkursu připuštěni.
Povinné součásti přílohy, kterou student nahrává v podobě jednoho dokumentu ve formátu .pdf:
•Strukturovaný životopis žadatele (v češtině, může být i v angličtině)
•Seznam dosud složených zkoušek doložený výpisem z IS. Magisterští studenti odevzdávají také výpis známek z bakalářského studia.
•Informace o úrovni jazykových znalostí uchazeče. Můžete-li doložit nějaké formální potvrzení o znalosti jazyka (TOEFL, státní jazyková zkouška atd.), uveďte to v žádosti a pokud možno přiložte naskenovanou kopii příslušného osvědčení. (Pokud student certifikát dokládající znalost jazyka nemá, nepřikládá k žádosti nic.) 
•Motivační dopis v AJ (popř. rovněž v úředním jazyce cílové země) zdůvodňující výběr univerzity a vhodnost kandidáta, z něhož je zřejmé, že se student obeznámil s nabídkou kurzů vybrané instituce a dalšími informacemi, jež o ní jsou k disposici. I když se studenti hlásí na více institucí, předkládají pouze jeden motivační dopis.
Komise ustanovená vedoucím katedry (ve složení dr. Zapletalová, dr. Suchý, doc. Kříž) projedná žádosti a v prvním kole vyřadí všechny, které nebudou obsahovat veškeré povinné náležitosti. Ve druhém kole komise určí pořadí kandidátů a případných náhradníků, přičemž hlavními kritérii jsou motivační dopis (kvalita odůvodnění při výběru univerzity, propojení předmětu žádosti s dosavadními aktivitami studenta, využitelnost stáže pro budoucí zaměření studenta) a prospěch žadatele. Výsledky řízení budou komisí oznámeny emailem do 11.5. 2018.
Ad 4)
1)Ačkoli je jedním z kritérií dosavadní prospěch, neznamená to automaticky diskvalifikaci zájemců z řad studentů nižších ročníků. Katedra přesto upozorňuje, že ceteris paribus budou upřednostňováni studenti vyšších ročníků. Studenti, vyjíždějící na Sciences Po Paris, by měli v semestru výjezdu studovat ve třetím ročníku bakalářského studia.
2)Studenti jsou povinni se předem seznámit s nabídkou kurzů univerzity, o kterou žádají, a s dalšími sděleními, které tato instituce zájemcům o Erasmus+ pobyt předkládá. Orientační informace o nabídce kurzů na partnerských universitách lze získat na webu KMVES.  Studentům se dále doporučuje, aby ještě před podáním přihlášky ke konkursu pročetli informace o programu, nacházející se zejména na webu Centra zahraniční spolupráce MU.
3)V době přerušeného studia není možné podat přihlášku.
Veškeré dotazy týkající se výběrového řízení směřujte na Bc. Jiřího Blahu (jiri.blaha@mail.muni.cz), případně na koordinátorku zahraničních vztahů katedry MVES Mgr. et Mgr. Veroniku Zapletalovou, Ph. D. (zapletalova@mail.muni.cz).