Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Pracovní stáže

Výborný způsob jak získat nové praktické zkušenosti a zlepšit možnosti svého budoucího uplatnění, je absolvování pracovní stáže v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ mohou studenti všech stupňů studia vyjet do institucí v Bruselu či Paříži. Pracovní stáže jsou chápány jako součást studia a studenti za ně získávají kreditové ohodnocení.

Úkolem stážistů bývá zpravidla monitoring příslušné evropské agendy, zpracovávání rešerší a jiných materiálů, účast na konferencích či pomoc při přípravě nejrůznějších akcí.

Konkursy probíhají zpravidla v únoru až březnu. Kandidáti jsou vybíráni na základě předloženého životopisu, seznamu složených zkoušek, jazykové vybavenosti a motivačního dopisu. Zohledňován je také aktuální ročník studia žadatele.

Na stáže mohou vyjíždět i studenti, kteří se v minulosti praxe v rámci některého z programů Erasmus, Socrates či Leonardo da Vinci již zúčastnili, preferována však bude první účast studenta v programu, neboť finanční prostředky na tyto aktivity jsou omezené.

Obecné informace o podmínkách stáží v rámci programu Erasmus+ jsou zveřejněny na internetových stránkách Centra zahraničních studií

 

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií vyhlašuje II. Kolo výběrového řízení na pracovní stáže v rámci programu Erasmus Plus (Erasmus+) pro jarní semestr 2017/2018.

 

Následují tyto informace:

1)      Informace o institucích, kam je možno vycestovat

2)      Obecné informace o podmínkách pobytu v zahraničí

3)      Podmínky a pravidla konkursu

 

 

Ad 1)

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií aktuálně nabízí stáže na těchto institucích:

 

 

a) Zastoupení Jihomoravského kraje při EU v Bruselu 
(www.southern-moravia.eu)

Stáž umožní studentům poznat činnost regionálního zastoupení, nahlédnout do aktivit evropských institucí a získat nové kontakty. Úkolem studenta během stáže bude monitoring evropské agendy týkající se Jihomoravského kraje a pomoc při přípravě aktivit zastoupení. Po ukončení stáže student obdrží písemné vyhodnocení své činnosti na zastoupení. Podmínkou je znalost angličtiny a/nebo francouzštiny.

Počet studentů: 3

Obor: ES

Termíny stáží: po domluvě

 

b) Kancelář CZELO (Czech Liaison Office for Research and Development) v Bruselu (www.czelo.cz)

Úkolem stážisty bude asistovat při běžné agendě kanceláře, participovat na přípravě materiálů pro různá jednání a sledovat různé okruhy problematiky relevantní pro práci úřadu. Po ukončení stáže student obdrží písemné vyhodnocení jeho činnosti na zastoupení. Podmínkou je znalost angličtiny a/nebo francouzštiny.

Počet studentů: 4

Obor: ES nebo MV

Délka stáže: 3 měsíce, konkrétní termín dle dohody s přijímající institucí

 

c) AccessEU! – EEIG (www.accesseu.eu)

Základním předpokladem pro úspěšnou stáž je výborná znalost angličtiny a češtiny, a to slovem i písmem – studenti vytvářejí písemné výstupy určené pro členy sdružení. Důležitou podmínkou je také zájem o problematiku EU.

Úkoly stážistů:

- sběr a aktivní vyhledávání informací (především z oblastí dopravy, zemědělství, informačních a komunikačních technologií a životního prostředí z hlediska jejich strategického vývoje v rámci EU)

- účast a zápis z konferencí a informačních dnů

- monitoring evropské legislativy

- vyhledávání vyhlašovaných výzev pro danou oblast / oblasti

- překlad textů z češtiny do angličtiny a naopak

- zpracovávání tematických analýz   

Počet studentů: 5

Obor: ES nebo MV

Délka stáže: 3 měsíce, konkrétní termín dle dohody s přijímající institucí

 

d) České centrum v Paříži (www.czechcentres.cz/paris)

 Je třeba, aby studenti hlásící se na stáž v Českém centru ovládali francouzštinu alespoň na úrovni B1 a byli schopni aktivně komunikovat s rodilými mluvčími.

 

 

Úkoly stážistů:

-        Pomoc při organizaci kulturních akcí v ČC (asistence při filmových projekcích, vernisážích, koncertech, literárních večerech, konferencích. Fotodokumentace z   těchto kulturních akci atd.)

-        Administrativní podpora v   kanceláři (komunikace s veřejností, umělci a institucemi atd.)

-        Zajištění chodu recepce, drobné pochůzky v terénu

Počet studentů: 4

Obor: ES nebo MV

Délka stáže: 3 měsíce, konkrétní termín dle dohody s přijímající institucí

 

Ad 2)

Detailní informace je možno nalézt na webové stránce Centra zahraničních studií MU:

http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-praxe/outgoing-student-erasmus-plus-praxe

 

Katedra zdůrazňuje, že tyto stáže jsou chápány jako součást studia a vybraní studenti za ně získají kreditové ohodnocení.

Na stáže mohou vyjet studenti všech úrovní studia.

 

Ad 3)

Výběr studentů bude probíhat formou konkursu. Kandidáti podají své přihlášky v období od 18. dubna do 1. května 2017, 23:59 hod.

Postup a povinné náležitosti přihlášky:

1.      Odevzdání podkladů v tištěné podobě na sekretariát katedry MVES do schránky umístěné vedle dveří:

 

a.      Vyplněný formulář přihlášky – ke stažení na dokumentovém serveru KMVES v IS (https://is.muni.cz/auth/do/fss/KMVES/67654025/?studium=753500)

včetně následujících příloh:

b.      Podrobné CV žadatele (v českém jazyce)

c.       Seznam dosud složených zkoušek doložený výpisem z IS (aplikace „Moje známky“, nemusí být potvrzený studijním odd.)

d.      Motivační dopis v anglickém jazyce (v případě Českého centra v Paříži v českém a francouzském jazyce), zdůvodňující výběr instituce včetně nástinu představy uchazeče, jakou činnost by během stáže vykonával.

e.      Informace o úrovni jazykových znalostí uchazeče. Můžete-li doložit nějaké formální potvrzení o znalosti jazyka (TOEFL, státní jazyková zkouška atd.), uveďte to v žádosti a pokud možno přiložte kopii příslušného osvědčení.

 

2.      Vložení formuláře přihlášky bez příloh na dokumentový server v IS (záložka „Dokumenty“ v menu na levé straně obrazovky) do složky „Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií“, „Přihlášky na Erasmus+ stáže II.kolo_JS2018“ s názvem ve formátu „Erasmus+ stáže_2017/2018_Příjmení_Jméno“.

3.      Registrace v IS v balíku „Přihlášky na zahraniční pobyty a stáže II. kolo - katedra MVES“ k tématu „Přihlášky na Erasmus+ stáže II.kolo 2017/2018“.

 

Komise ustanovená vedoucím katedry (ve složení dr. Pšeja, dr. Suchý, doc. Kříž) projedná žádosti a v prvním kole vyřadí všechny, které nebudou obsahovat veškeré povinné součásti. Ve druhém kole komise určí pořadí kandidátů a případných náhradníků, přičemž hlavními kritérii jsou motivační dopis (kvalita odůvodnění a využitelnost stáže pro budoucí zaměření studenta) a prospěch žadatele. Výsledky řízení budou komisí oznámeny emailem do 9. května 2017.

 

Na přihlášky doručené později a/nebo neobsahující všechny požadované náležitosti nebude brán zřetel a jejich podavatelé nebudou ke konkursu připuštěni. Veškeré dotazy týkající se výběrového řízení směřujte na Terezu Stašákovou (427280@mail.muni.cz), případně na koordinátora zahraničních vztahů katedry MVES dr. Pavla Pšeju (pseja@fss.muni.cz).

 

Případné dotazy směřujte na Terezu Stašákovou (427280@mail.muni.cz), případně na koordinátora zahraničních vztahů katedry MVES dr. Pavla Pšeju (pseja@fss.muni.cz).