Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Mezinárodní vztahy

Postgraduální doktorské studium oboru Mezinárodní vztahy se studuje jednooborově buď v prezenční, nebo kombinované formě a spadá do programu Mezinárodní teritoriální studia. Standardní délka je 8 semestrů. Studenti a studentky prezenčního doktorského studia se zapojují do činnosti katedry, zejména participací na vědeckých a pedagogických úkolech a aktivitách dle dohody se školitelem a vedoucím katedry.

Doktorský stupeň studia oboru Mezinárodní vztahy je určen absolventům magisterského studia oboru Mezinárodní vztahy, případně příbuzných oborů sociálních a humanitních věd. 

Z hlediska tematické profilace nabízí katedra v rámci oboru Mezinárodní vztahy zaměření na otázky mezinárodní bezpečnosti, energetické bezpečnosti, zahraniční politiky vybraných aktérů a dalších oblastí v rámci disciplíny. Během studia si student dále prohloubí a rozvine vědomosti v oblasti teorie a metodologie mezinárodních vztahů a naučí se samostatné odborné analytické práci. Důraz je kladen rovněž na rozvoj schopností samostatně řešit výzkumné aktivity, publikovat v renomovaných recenzovaných platformách a vystupovat na mezinárodních vědeckých setkáních a sympoziích. 

Studium slouží k přípravě vysoce kvalifikovaných specialistů v oblasti mezinárodní politiky a zaměřuje se zejména na získání dovednosti provádět kvalitní výzkum v oblasti mezinárodních vztahů. Důraz je proto položen na teoretické a metodologické aspekty disciplíny. 

Informace o přijímacím řízení, školitelích na oboru a o dalších náležitostech naleznete v oddělení doktorského studia.  

Podmínky státní závěrečné doktorské zkoušky a seznam povinné literatury jsou k dispozici zde (dostupné po přihlášení v Informačním systému MU).