Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Evropská studia

Postgraduální doktorské studium oboru Evropská studia se studuje jednooborově buď v prezenční, nebo kombinované formě a spadá do programu Mezinárodní teritoriální studia. Standardní délka je 8 semestrů. Studenti a studentky prezenčního doktorského studia se zapojují do činnosti katedry, zejména participací na vědeckých a pedagogických úkolech a aktivitách dle dohody se školitelem a vedoucím katedry.

Doktorský stupeň oboru Evropská studia je určen absolventům magisterského stupně oboru Evropská studia, případně příbuzných oborů sociálních a humanitních věd. V rámci čtyřletého studia studenti plní studijní úkoly mající za cíl je připravit na práci ve vysoce konkurenčním mezinárodním prostředí. 

Ze studijních témat se nabízejí například otázky evropské integrace, komparativní studia vybraných evropských zemí a politických systémů, hloubkové studium institucí Evropské unie, současných otázek rozšiřování apod. Během studia si student dále prohloubí a rozvine vědomosti v oblasti metodologie výzkumu a naučí se samostatné odborné analytické práci. Důraz je kladen rovněž na publikační aktivitu a vědeckou práci.

Informace o přijímacím řízení, školitelích na oboru a o dalších náležitostech naleznete v oddělení doktorského studia.  

Podmínky státní závěrečné doktorské zkoušky a seznam povinné literatury jsou k dispozici zde (dostupné po přihlášení v Informačním systému MU).