Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

Obor Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost (dále MEB) je vyučován na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU v magisterském cyklu. Standardní délka studia oboru MEB je 4 semestry. Obor je koncipován tak, aby student mohl ve třech semestrech absolvovat odborné předměty a ve čtvrtém semestru se mohl věnovat vypracování magisterské závěrečné práce. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Obor Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost je zaměřen na detailní představení problematiky energetické bezpečnosti a mezinárodních vztahů s důrazem na aktuální témata. Program se zaměřuje na tvorbu a implementaci energetické politiky a na otázky související s obchodem a využíváním energetických surovin. Cílem je poskytnout studentům vědomosti k pochopení problematiky a využití získaných znalostí v praxi. Studenti budou obeznámeni s pojmy, metodami a koncepty využívanými při analýze energetické bezpečnosti, mezinárodních vztahů a souvisejících otázek. Díky zaměření kurzů na teoretickou i praktickou stránku studovaných témat tak budou absolventi schopni definovat, vysvětlit a v praxi aplikovat základní zákonitosti mezinárodních vztahů a energetické bezpečnosti. Nároky na studenty oboru reflektují zájmy potenciálních zaměstnavatelů, což napomáhá plynulému zapojení do zaměstnání v oboru. 

Obsah oboru byl konzultován se zástupci soukromých energetických společností, profesních svazů či zástupců příslušných ministerstev a na výuce participují renomovaní odborníci z České republiky i zahraničí. Studenti mají možnost během studia spolupracovat s odborníky z oboru MEB na výzkumných projektech a účastnit se stáží ve státních a soukromých společnostech, jejichž činnost souvisí se studovanou problematikou. V rámci výuky jsou též pořádány tematické akce (konference, workshopy atd.) rozšiřující znalosti studentů v oboru. 

Během studia se studenti řídí studijními pokyny jednotlivých předmětů uvedenými v sylabech a Informačním systému MU. Dalším důležitým dokumentem je Studijní katalog, který obsahuje plán vyučovaných předmětů.