Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Vystudoval politologii a právo na Fakultě sociálních studií a Právnické fakultě MU. V letech 2001-2005 absolvoval doktorské studium v oboru mezinárodní právo veřejné na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU. V minulosti byl zaměstnán v Mezinárodním politologickém ústavu MU jako koordinátor projektů (1999-2001), v Kanceláři veřejného ochránce práv jako právník (2001-2002), na Ústavním soudu ČR jako asistent soudce (2002-2008) a vedoucí jeho analytického odboru (2009-2012). V současnosti působí v pozici generálního sekretáře Ústavního soudu ČR a na částečný úvazek jako odborný asistent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU (od roku 2005). Je členem Legislativní rady vlády a zkušební komise České advokátní komory. 

Je autorem řady textů z oblasti ústavního, mezinárodního práva a politické tranzitologie: například monografie Pobaltí v transformaci. Politický vývoj Estonska, Litvy a Lotyšska (spolu s Břetislavem Dančákem a Adamem Rakovským; 2000) nebo Utváření politického systému v Estonsku: příklad napětí mezi institucionálním rámcem a dynamikou tranzice (2005); a dále z oblasti ochrany lidských práv a svobod a jejich reglementace v českém, mezinárodním a evropském právu: monografie Práva národnostních menšin: mezi univerzalismem lidských práv a partikularismem skupinových odlišností (2006). Je rovněž spoluautorem komentáře k Zákonu o Ústavním soudu (2007) a Listině základních práv a svobod (2012) a spoluautorem a editorem sborníků In dubio pro libertate, Pocta Elišce Wagnerové (2009), Vladimír Klokočka Liber Amicorum (2009), Ozbrojené konflikty po konci studené války (2013) aj. Pravidelně publikuje k otázkám veřejného života i na stránkách denního tisku (LN, MfD, HN).

Pospíšil (1) 

Místnost 446, tel.: 549 494 816, e-mail: ipospisi@fss.muni.cz

Odkaz v Informačním systému MU (rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny atd.)